Občina Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi
02/673 02 07
info@selnica.si

Katalog informacij javnega značaja


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU


Naziv organa Občina Selnica ob Dravi
Predstavitev 
Grb Občine Selnica ob Dravi                                                                                                
Župan Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.
Naslov Občina Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi
Telefon               00386 2 673 0 207 (202)
Telefaks             00386 2 673 0 214
e-pošta               info@selnica.si
Odgovorne uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja Uradni osebi občinske uprave Občine Selnica ob Dravi, pristojni za informacije javnega značaja, s katerimi razpolaga občinska uprava, sta:
Jurij LEP, župan občine in Darja SLIVNJAK, direktorica občinske uprave.

Uradne osebe odločijo o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja v skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ – UPB2/ (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo) in po postopku, ki ga določa ta zakon.
Katalog je dostopen
- na spletnem naslovu:
www.selnica.si/katalog-informacij/
- ali fizično na sedežu organa
Datum zadnje dopolnitve  3. 6. 2011

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA


Organigram in podatki o organizaciji organa

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena »izvirne naloge«, ki jih določi s splošnim aktom ali so določene z zakonom, pravne podlage in pristojnosti so navedene v Katalogu pristojnosti občine.
Občinska uprava  je enovit organ in skladno s predpisi opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinski svet, odbori, komisije so organi občine ali delovna telesa občinskega sveta.
Organigram
Kratek opis delovnega področja Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:
 • sprejema statut in druge splošne akte ter organizira upravo in upravni nadzor,
 • upravlja občinsko premoženje,
 • načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov,
 • določa namembnost občinskega prostora,
 • omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva,
 • v okviru svojih pristojnosti ustanavlja, ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe,
 • skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti v prid čistega in zdravega okolja,
 • gradi, vzdržuje in obnavlja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini,
 • skrbi za službe socialnega varstva, za predšolsko varstvo, za osnovno varstvo otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
 • pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno, raziskovalno in športno dejavnost ter ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih,
 • pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost kulturnih programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
 • organizira opravljanje pokopališke in pogrebne javne službe,
 • ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj,
 • skrbi za požarno varnost ter organizira pomoč in reševanje ob elementarnih in drugih nesrečah,
 • povezuje se s partnerskimi in drugimi občinami in mesti ter sodeluje v združenju mest in lokalnih skupnosti,
 • opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe,
 • ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
Poleg lokalnih zadev javnega pomena občina na podlagi in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot svoje naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj občine.
Statut občine Selnica ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/2007).


Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba  Jurij LEP, župan,
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi
00386 2 673 202
00386 2 673 214
info@selnica.si
 Darja SLIVNJAK, direktorica občinske uprave
00386 2 673 208
00386 2 673 214
info@selnica.si
 Pristojne osebe - sklep    


Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Državni predpisi Povezava do zbirke državnih predpisov
Povezava do zbirke Pravno - informacijski sistem Republike Slovenije
Zakon o financiranju občin
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin
Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
Predpisi lokalne skupnosti Vsi predpisi lokalne skupnosti so objavljeni v Medobčinskem uradnem vestniku in dosegljivi na spletnem naslovu Medobčinskega uradnega vestnika.
Statut Občine Selnica ob Dravi
Predlogi predpisov občine so dosegljivi na zavihku občinski svet.
Nekatere najpomembnejše predpise najdete tudi na spletni strani občine.
Predpisi EU EUR-Lex ponuja neposredni brezplačni dostop do prava Evropske Unije. Sistem omogoča vpogled v Uradni list Evropske unije in med drugim vključuje tudi pogodbe, zakonodajo, sodno prakso in zakonodajne predloge. Omogoča obsežne iskalne možnosti.


Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in programskih dokumentov Proračun občine
Vizija, poslanstvo in cilji
Strategija razvoja


Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste upravnih in drugih postopkov, ki jih vodi organ Razvid upravnih postopkov v občinah
Razpisi
Portal javnih naročil  

Seznam uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnih zadevah


Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 

Sklopi informacij Gradiva za seje občinskega sveta
Občinski razpisi
Obrazci in vloge

Selniške novice

Napovednik dogodkov

Uporabne številke za občane


Seznam evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov s katerimi organ upravlja

Vpogled v navedene javne evidence, ki jih vodi občina, je mogoč na sedežu občine v času uradnih ur. Podatke iz posameznih javnih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve. Podatki se posredujejo v pisni obliki.
Javne evidence
 • Seznam nagrajencev Občine Selnica ob Dravi
 • Seznam planskih in izvedbenih prostorskih dokumentov
 • Seznam stanovanj v lasti Občine Selnica ob Dravi
 • Seznam kulturnih spomenikov lokalnega pomena
Druge informatizirane zbirke podatkov


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


Informacije javnega značaja                         Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.
Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam z izjemo omejitev iz 6. člena zakona, ki navaja enajst primerov, v katerih lahko organ prosilcu zavrne zahtevo zaradi posebne narave podatka, ki ga prosilec želi (če prosilec na primer zahteva podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen, če prosilec zahteva osebni podatek, katerega posredovanje bi pomenilo kršitev predpisov o varstvu osebnih podatkov ali če bi razkritje podatka škodovalo izvajanju sodnega ali upravnega postopka ...). Organ pa je tudi ob obstoju zgoraj navedenih okoliščin (izjem) dolžan dopustiti dostop do informacije, če je javni interes glede razkritja zahtevane informacije močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do te informacije. Ali je v konkretnem primeru dejansko podana prevlada javnega interesa nad omejitvami, se ugotovi z izvedbo testa javnega interesa v skladu z 21. členom ZDIJZ, razen v primerih ko gre za tajne podatke najvišje stopnje, tajne podatke tuje države ali mednarodne organizacije, davčne podatke posredovane s strani tuje države ter za podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti statističnih podatkov o poročevalskih enotah ali kršitev zaupnosti davčnega postopka oz. davčne tajnosti – v teh primerih pa testa javnega interesa ni dopustno izvajati (ti podatki torej niso dostopni).
V vsakem primeru pa je organ zavezan k posredovanju zahtevane informacije, če gre za podatke, ki se nanašajo na porabo javnih sredstev ali opravljanje javne funkcije oz. delovno razmerje javnega uslužbenca. Prav tako mora biti brez kakršnikoli izjem dopusten dostop do informacij glede emisij v okolje, odpadkov, nevarnih snovi ter drugih podatkov, za katere tako določa zakon, ki ureja varstvo okolja.
Opis dostopa do informacije javnega značaja Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora postopati po postopku, ki ga predvideva ZDIJZ. Zahtevo za dostop do informacije lahko prosilec poda ustno ali pisno, vendar mu ZDIJZ odreka pravno varstvo, če zahtevo vloži ustno.
Po vložitvi ustne zahteve organ odloči, ali bo zahtevi ugodil ali ne. Če odloči, da bo zahtevi ugodil, prosilcu nemudoma omogoči, da se seznani z vsebino zahtevane informacije tako, da jo da prosilcu na vpogled ali pa mu zagotovi njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.
Če se prosilec odloči vložiti pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, jo naslovi na tisti organ, za katerega meni, da razpolaga s to informacijo. Zahtevo lahko vloži tudi v elektronski obliki. Zahteva mora vsebovati:
 • navedbo organa, ki se mu pošilja,
 • osebno ime ali firmo prosilca,
 • navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
 • naslov prosilca ali naslov zastopnika oziroma pooblaščenca,
 • opredelitev informacije s katero se želi seznaniti in način seznanitve (npr. elektronski zapis, vpogled, fotokopijo ali prepis).
Če organ zahtevo za dostop do informacij javnega značaja delno ali v celoti zavrne, o tem izda odločbo.
Organ s sklepom zavrže zahtevo, če niso izpolnjene vse zahteve o obvezni vsebini zahteve in njeni dopolnitvi.

PRITOŽBA PROSILCA
Prosilec ima pravico do pritožbe:
 • zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel,
 • če meni, da informacija, s katero se je seznanil, ni informacija javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi in
 • zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.
SODNO VARSTVO – UPRAVNI SPOR
Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor skladno z zakonom.

STROŠKI IN CENA
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko le materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja, v skladu z veljavnim stroškovnikom (npr. stroški fotokopij oz. porabljen čas javnega uslužbenca za iskanje informacije).
Če boste zahtevali informacije za ponovno uporabo, in sicer v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali ceno ponovne uporabe. Cene informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
                                                                                    
Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo Za brskanje po spletnih straneh Občine Selnica ob Dravi potrebujete spletni brskalnik (npr. Internet Explorer)
Uradne ure
Naslovi, elektronska pošta in telefonske številke občinske uprave Občine Selnica ob Dravi

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije oziroma tematski sklopi                     1. Zahteva za vpogled v zapisnike sej občinskega sveta, vaških odborov, drugih doborov in komisij 
2. Zahteva za vpogled v porabo sredstev posamezne proračunske postavke

Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2012
Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2011
Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2010
Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2009
                                               
Za boljše delovanje te strani uporabljamo piškotke.
Ne strinjam se