Razpis rednih volitev v občinske svete in volitve županov

Predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin je razpisal redne volitve v občinske svete in volitve županov. Razpis volitev je objavljen v Uradnem listu RS 48/18.

Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila se šteje, 3. 9. 2018.

Morebitni drugi krog volitev razpiše Državna volilna komisija in se opravi 14 dni po prvem krogu volitev (t.j. v nedeljo, 2. 12. 2018).

Občinska volilna komisija Občine Selnica ob Dravi je bila imenovana s Sklepom Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi št. 040-2/2014 (MUV, št. 15/2014).

Člani občinske volilne komisije (OVK) so:

Nino MALETIČ – predsednik,
Mateja ŠPES – namestnica,
Marija Nada DOLINŠEK – članica,
Bogdan KAJZER – namestnik,
Antonija MAJSTER – članica,
Dragica KRIVOKAPIČ – namestnica,
Vinko SABOLEK – član,
Aleš RAKOVIČ – namestnik.

Javni poziv OVK

Predlog kandidata za OVK

Soglasje kandidata za OVK

 

Javni poziv volilni odbori

Izjava in soglasje volilni odbori

ROKOVNIK

KANDIDIRANJE

Liste kandidatov za člane občinskega sveta določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi listo kandidatov po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju liste kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

Listo kandidatov lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število volivcev je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. (68. člen ZLV).

Kandidata za župana občine določijo politične stranke in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi kandidata po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidata smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidata določi stranka s tajnim glasovanjem.

Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. (106. člen ZLV).

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 3. 9. 2018 na svoji spletni strani objavilo število volivcev v posamezni lokalni skupnosti.

Sklep o potrebnem številu podpisov skupine volivcev.

Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana in občinski svet 2014.

Spolne kvote obrazložitev.

Obrazci za kandidaturo župana

Podpora kandidaturi za župana.

Kandidatura za župana.

Soglasje kandidata za župana.

Zapisnik politična stranka.

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke.

Obvestilo o organizatorju VK.

Obrazci za kandidaturo za člane občinskega sveta  proporcionalni sistem

Podpora kandidaturi občinski svet.

Kandidatura za člana občinskega sveta.

Soglasje kandidata za člana občinskega sveta.

Zapisnik politična stranka proporcionalni sistem.

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke.

Obvestilo o organizatorju VK.

PREDSTAVNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46.–47. člen ZLV)

Predstavniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu občinske volilne komisije. Predsednika volilnega organa lahko opozorijo na nepravilnosti.

Predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov določi predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji.

Predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat.

ZAUPNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46.–47. člen ZLV)

Zaupniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu volilnih odborov. Predsednika volilnega odbora lahko opozorijo na nepravilnosti.

Imena zaupnika kandidata oziroma liste kandidatov sporoči predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji najkasneje pet (5) dni pred dnem glasovanja.

Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat in je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini.

VOLILNA KAMPANJA

Volilno kampanjo za lokalne volitve ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13, v nadaljevanju ZVRK). Za volilno kampanjo se štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev, zlasti pa propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi (predvolilni shodi) z volilno kampanjo. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. Volilno kampanjo lahko organizira sam kandidat ali kandidatka, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba. Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.

Plakatiranje

Občina Selnica ob Dravi bo v skladu z 8. členom ZVRK najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 19. 9. 2018) javno objavila Sklep o določitvi plakatiranja v času volilne kampanje za redne lokalne volitve.

Sklep o plakatiranju

Financiranje volilne kampanje

Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 4. 10. 2018) oziroma preden opravi prvo finančno transakcijo namenjeno volilni kampanji, odpreti transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«. Transakcijski račun mora organizator volilne kampanje zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja (najkasneje 18. 3. 2019).

Kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti so hkrati z vložitvijo kandidatur dolžni sporočiti občinski volilni komisiji podatke o organizatorju volilne kampanje. (2. odstavek 17. člena ZVRK), občinska volilna komisija podatke o organizatorju volilne kampanje posreduje računskemu sodišču.

Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti (občinskemu svetu) in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi je s sklepom št. 040-1/2018-8, na 28. redni seji, dne, 14. 6. 2018, določil višino delne povrnitve stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Selnica ob Dravi.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Selnica ob Dravi.

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH

PREDČASNO GLASOVANJE

GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri (3) dni pred dnem glasovanja.

GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset (10) dni pred dnem glasovanja.

ZAKONODAJA

Zakon o lokalnih volitvah.

Zakon o volitvah v državni zbor.

Zakon o volilni in referendumski kampanji.

Zakon o evidenci volilne pravice.

Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Selnica ob Dravi.

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Uradni list RS 47/18).

 

POVEZAVE

Državna volilna komisija.

Ministrstvo za javno upravo  Lokalne volitve 2018.

Evidenca volilne pravice MNZ.

Register političnih strank MNZ.