Zaradi vključevanja občanov, strokovnih in drugih javnosti pri pripravi splošnih aktov občine, v skladu s 75 a. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/2017 UPB1) na tej strani objavljamo splošne akte občine v pripravi.

2. 6. 2021

Gradivo prenehanje mandata članu OS Dejanu Vodniku.
Gradivo Hram kulture imenovanje predstavnice.
Gradivo sklep o imenovanju nadomestne članice SPK in odbora za negospodarstvo.
Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi za leto 2021.
Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v Občini Selnica ob Dravi za leto 2021. Sklep in obrazložitev.
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Selnica ob Dravi za leto 2021.
Trendi Selnica ob Dravi v letu 2020 na območju občine Selnica ob Dravi.
Poročilo o delu Skupne občinske uprave za leto 2020 – Občina Selnica ob Dravi.
Letno poročilo Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor za leto 2020.
Letno poročilo Osnovne šole Selnica ob Dravi za leto 2020.
Letno poročilo Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2020.
Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2020.
Pravilnik o uporabi telovadnic v Osnovni šoli Selnica ob Dravi. Hišni red telovadnice april 2021.    Cene od 1. 10. 2020.
Sklep o mnenju Občine Selnica ob Dravi k osnutkom pokrajinske zakonodaje.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2021 – hitri postopek.