Zaradi vključevanja občanov, strokovnih in drugih javnosti pri pripravi splošnih aktov občine, v skladu s 75 a. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2022) na tej strani objavljamo splošne akte občine v pripravi.

10. 4. 2024

Sklep o imenovanju nadomestnega člana odbora za negospodarstvo in nadzornega odbora.
Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi za leto 2024.
Letni program turizma Občine Selnica ob Dravi za leto 2024.
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta za leto 2023.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi – skrajšani postopek.
Sklep o mnenju lokalne skupnosti h kandidatom za ravnatelja OŠ
Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Selnica ob Dravi za leto 2023.
Sprememba in dolopnitve Odloka o občinskih taksah v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek.
Sklep o podpisu sporazuma z Mestno občino Petrinja.
Sklep o sofinanciranju političnih strank v Občini Selnica ob Dravi za leto 2024.
Sklep o določitvi delovne uspešnosti za direktorja Hrama kulture.
Sklep o določitvi delovne uspešnosti za ravnateljico OŠ Selnice ob Dravi.
Sklep o soglasju k izplačilu redne delovne uspešnosti za direktorje in zaposlene v plačni skupini B v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2023.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 790 v k. o. 625 – Gradišče in parc. št. 575/2 v k. o. 630 – Gerečja vas.
Zaključni račun Občine Selnica ob Dravi za leto 2023 – skrajšani postopek.

Skip to content