Zaradi vključevanja občanov, strokovnih in drugih javnosti pri pripravi splošnih aktov občine, v skladu s 75 a. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2022) na tej strani objavljamo splošne akte občine v pripravi.

11. 5. 2022

Soglasje Občine Selnica ob Dravi k opravljanju igralniške dejavnosti.
Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi za leto 2022.
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki za občine Mestna občina Maribor, Starše, Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju za leto 2022.
Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta v letu 2021.
Pristop Občine Selnica ob Dravi h Konvenciji županov.
Trendi varnostnih pojavov v letu 2021 na območju Občine Selnica ob Dravi.
Letno poročilo Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor za leto 2021.
Poročilo o delu Skupne občinske uprave Maribor za Občino Selnica ob Dravi za leto 2021.
Letno poročilo Osnovne šole Selnica ob Dravi za leto 2021.
Letno poročilo Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2021.
Letno poročilo Mariborske knjižnica za leto 2021.
Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2021.
Sklep o soglasju k izplačilu redne delovne uspešnosti za direktorje ZD Maribor za leto 2021.
Sklep o soglasju k rebalansu finančnega načrta ZD Maribor za leto 2022.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022.

COFOGREB22022
NRPREB22022
Posebni del REB22022
Splošni del REB22022.

Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v Občini Selnica ob Dravi za leto 2022.