Zaradi vključevanja občanov, strokovnih in drugih javnosti pri pripravi splošnih aktov občine, v skladu s 75 a. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/2017 UPB1) na tej strani objavljamo splošne akte občine v pripravi.

14. 4. 2021

Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Snaga – drugo branje.
Sklep o doglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Selnica ob Dravi.
Sklep o soglasju k redni delovni uspešnosti ravnateljice OŠ Selnica ob Dravi.
Soglasje k izplačilu redne delovne uspešnosti za direktorje (plačna skupina B) v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2020.
Poročilo o delu Skupne občinske uprave za leto 2020 – Občina Selnica ob Dravi.
Letno poročilo Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše za leto 2020.
Letno poročilo OŠ Selnica ob Dravi za leto 2020.
Letno poročilo Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2020.
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi.
Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalno energetskega koncepta Občine Selnica ob Dravi.
Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi za leto 2021.
Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v Občini Selnica ob Dravi za leto 2021.
Spremembe in dopolnitve pravilnika o subvencioniranju nakupa in izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju občine Selnica ob Dravi.