OPPN ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH -dopolnjen osnutek OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100288251 v k. o. Gerečja vas,  v naselju Fala (Ranhof).

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN poteka v času od 4. 11. do vključno 6. 12. 2019, in sicer v prostorih Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, pritličje. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava prostorskega akta, in sicer v sredo, 20. 11. 2019 ob 16.30 uri v Konferenčni sobi v pritličju Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku na naslov: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi ali elektronski naslov: info@selnica.si ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 6. 12. 2019.

Dopolnjen osnutek OPPN