Občina Selnica ob Dravi objavlja v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS št. 61/17) izhodišča za pripravo OPPN na kmetijskih zemljiščih, ki se skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih za gradnjo kmetijskega objekta izvede brez spremembe namenske rabe. Pobuda investitorja priprave prostorskega akta obsega predstavitev investicijske namere, utemeljitev skladnosti pobude z OPN, opis in grafične prikaze območja s prikazom
zasnove umestitve načrtovanih objektov.

Prosimo da predloge in pripombe, ki bodo obravnavane v sklopu odločitve o pripravi ter v postopku priprave in sprejemanja OPPN, posredujete  v roku 15 dni, oz. do vključno 10. 4. 2019. V okviru priprave osnutka OPPN se soočijo in usklajujejo različni interesi v prostoru, zato bomo takrat izvedli tudi javni posvet.

Izhodišča za pripravo OPPN.