Na prostorskem portalu so objavljeni veljavni akti in akti v pripravi.

Z občinskimi prostorskimi akti se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja lokalnih prostorskih ureditev v prostor, upoštevane so usmeritve iz državnih prostorskih aktov in varstvene zahteve


JAVNE OBJAVE IN RAZGRNITVE

Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi
01 Javna objava izhodišč za pripravo SD Izhodišča_CN_SelnicaOPPN1_Izsek_iz_OPPN.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta in okoljskega poročila – območje gramoznice v Selnici ob Dravi
Javno naznanilo – dO SD URN in OP – podaljšanje.       Javno naznanilo – dO SD URN in OP.

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Selnica ob Dravi
Javno naznanilo – LP.ARHIV

Poročilo in stališča do prejetih pripomb in predlogov na predlog modela vrednotenja nepremičnin

Geodetska uprava Republike Slovenije je na spletni strani: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ objavila Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališča organa vrednotenja do prejetih pripomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni za območje posamezne občine, ki so objavljena na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/postopki/sprejem-in-obdelava-pripomb/.

 

GURS SELNICA OB DRAVI


 

Obvestilo_OPN.