Sklep_MUV 19_19

Potrjena izhodišča OPPN_vrtec-dvorana Selnica
Območje_OPPN D96TM
Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za gradnjo vrtca in večnamenske športne dvorane
Osn-izhodišč OPPN


Javno naznanilo o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve za dele parcel št. 134/1, 136/4, 142/3 vse k.o. 631 Spodnja Selnica.

Pobuda za LP

pripombe-predlogi


Poziv k oblikovanju izhodišč OPPN – gramoznica Selnica ob Dravi – Godec

Občina Selnica ob Dravi je v maju 2019 prejela pobudo za začetek postopka priprave OPPN na območju dela rudarskega pridobivalnega prostora gramoznice Selnica ob Dravi, pobudnika in investitorja Magda Godec d.o.o., Mariborska cesta 9, 2352 Selnica ob Dravi. Namen OPPN je izvedba sanacije območja po zaključku pridobivanja gramoza in pridobivanje sanacijskega materiala.
Območje obsega zahodni del EUP DR-47, ki se skladno z Občinskim prostorskim načrtom občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/17) ureja s samostojnim prostorskim aktom: Odlokom o ureditvenem načrtu območja gramoznice v Selnici ob Dravi (MUV, št. 10/88).
Po dopolnitvi pobude, ki obsega osnutek izhodišč za pripravo OPPN, občina skladno s 118. in 119. členom ZUreP-2 pri oblikovanju izhodišč za pripravo prostorskih aktov zagotovi sodelovanje nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev urejanja prostora ter zainteresirane javnosti. V ta namen bo občina pred sprejemom odločitve o pripravi OPPN zagotovila javno objavo in javno predstavitev osnutka izhodišč, zbirala predloge in pripombe in se posvetovala z relevantnimi nosilci urejanja prostora. Javna predstavitev osnutka izhodišč bo v prostorih Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi, v sredo, 17. 7. 2019, ob 16. uri.
Zainteresirano javnost pozivamo, da se udeleži javne predstavitve in nam najkasneje do 14. 8. 2019 posreduje morebitne pisne predloge in pripombe na predlog izhodišč oz. načrtovane prostorske ureditve na naslov Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi ali na elektronski naslov info@selnica.si.

Pobuda z osnutkom izhodišč za pripravo OPPN-a

 

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena.

 

Občina Selnica ob Dravi v skladu s 289. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) objavlja osnutek OPPN.

Osnutek OPPN.

Objava v Medobčinskem uradnem vestniku. 

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100288251.

Objava izhodišč za OPPN.

Izhodišča za pripravo OPPN.