SKLEP IN STALIŠČA DO PODANIH PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SD URN IN OP ZA SD URN GRAMOZNICE V SELNICI OB DRAVI

Občina Selnica ob Dravi v skladu z 289. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) objavlja predlog sklep in stališča do podanih pripomb iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD URN in OP za SD URN gramoznice v Selnici ob Dravi.

Sklep_stališča_JR.
Stališča_JR.

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA GRAMOZNICE SELNICA OB DRAVI

Občina Selnica ob Dravi v skladu z 289. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) objavlja predlog SD URN.

Tekstualni del:
Besedilo odloka
Tekstualni del
Mnenja in smernice
Strokovne podlage

Grafični del:
1_izsek iz OPN
2_prikaz vplivov in povezav
3_območje OPPN z obstoječim stanjem
4_ureditvena in prometna situacija v času pridobivanja gramoza
5_ureditvena situacija – po končani sanaciji
6_komunalna situacija

DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA GRAMOZNICE SELNICA OB DRAVI

Občina Selnica ob Dravi v skladu z 289. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) objavlja dopolnjen osnutek SD URN in okoljsko poročilo.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi se podaljša do 1. 3. 2021. Javna obravnava bo v četrtek, 25. februarja 2021. Prijavo za udeležbo je treba poslati do 19. februarja 2021.

Javno naznanilo – dO SD URN in OP – podaljšanje          Javno naznanilo

Kratka predstavitev obeh dokumentov:
prezentacija SD URN Selnica ob Dravi
prezentacija OP za SD URN Selnica ob Dravi

V času javne razgrnitve se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov.
izjave – nasprotje interesov

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta:
Tekstualni del:
dopolnjen osnutek SD URN – elaborat
Odlok – dO SD URN

Grafični del:
1_izsek iz OPN
2_prikaz vplivov in povezav
3_območje OPPN z obstoječim stanjem
4_ureditvena in prometna situacija v času pridobivanja gramoza
5_ureditvena situacija – po končani sanaciji
6_komunalna situacija

Povzetek:
povztek za javnost – kartografski del
povztek za javnost – tekstualni del

Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta:
okoljsko poročilo


Osnutek SD URN in Okoljsko poročilo za SD URN gramoznica Selnica ob Dravi


Sklep_MUV 2019-20
Izhodišča


Poziv k oblikovanju izhodišč OPPN – gramoznica Selnica ob Dravi – Godec

Občina Selnica ob Dravi je v maju 2019 prejela pobudo za začetek postopka priprave OPPN na območju dela rudarskega pridobivalnega prostora gramoznice Selnica ob Dravi, pobudnika in investitorja Magda Godec d.o.o., Mariborska cesta 9, 2352 Selnica ob Dravi. Namen OPPN je izvedba sanacije območja po zaključku pridobivanja gramoza in pridobivanje sanacijskega materiala.
Območje obsega zahodni del EUP DR-47, ki se skladno z Občinskim prostorskim načrtom občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/17) ureja s samostojnim prostorskim aktom: Odlokom o ureditvenem načrtu območja gramoznice v Selnici ob Dravi (MUV, št. 10/88).
Po dopolnitvi pobude, ki obsega osnutek izhodišč za pripravo OPPN, občina skladno s 118. in 119. členom ZUreP-2 pri oblikovanju izhodišč za pripravo prostorskih aktov zagotovi sodelovanje nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev urejanja prostora ter zainteresirane javnosti. V ta namen je občina pred sprejemom odločitve o pripravi OPPN zagotovila javno objavo in javno predstavitev osnutka izhodišč, zbirala predloge in pripombe in se posvetovala z relevantnimi nosilci urejanja prostora. Javna predstavitev osnutka izhodišč je bila v prostorih Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi, v sredo, 17. 7. 2019, ob 16. uri.


Pobuda z osnutkom izhodišč za pripravo OPPN-a

Skip to content