OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA GRAMOZNICE SELNICA OB DRAVI

Občina Selnica ob Dravi v skladu s 289. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) objavlja osnutek SD URN.

Osnutek SD URN


Sklep_MUV 2019-20
Izhodišča


Poziv k oblikovanju izhodišč OPPN – gramoznica Selnica ob Dravi – Godec

Občina Selnica ob Dravi je v maju 2019 prejela pobudo za začetek postopka priprave OPPN na območju dela rudarskega pridobivalnega prostora gramoznice Selnica ob Dravi, pobudnika in investitorja Magda Godec d.o.o., Mariborska cesta 9, 2352 Selnica ob Dravi. Namen OPPN je izvedba sanacije območja po zaključku pridobivanja gramoza in pridobivanje sanacijskega materiala.
Območje obsega zahodni del EUP DR-47, ki se skladno z Občinskim prostorskim načrtom občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/17) ureja s samostojnim prostorskim aktom: Odlokom o ureditvenem načrtu območja gramoznice v Selnici ob Dravi (MUV, št. 10/88).
Po dopolnitvi pobude, ki obsega osnutek izhodišč za pripravo OPPN, občina skladno s 118. in 119. členom ZUreP-2 pri oblikovanju izhodišč za pripravo prostorskih aktov zagotovi sodelovanje nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev urejanja prostora ter zainteresirane javnosti. V ta namen je občina pred sprejemom odločitve o pripravi OPPN zagotovila javno objavo in javno predstavitev osnutka izhodišč, zbirala predloge in pripombe in se posvetovala z relevantnimi nosilci urejanja prostora. Javna predstavitev osnutka izhodišč je bila v prostorih Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi, v sredo, 17. 7. 2019, ob 16. uri.


Pobuda z osnutkom izhodišč za pripravo OPPN-a