OPPN ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Dopolnjen osnutek OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100288251 v k. o. Gerečja vas,  v naselju Fala (Ranhof).

Prva obravnava na občinskem svetu.
dO_OPPN_povzetek za javnost.

dO_OPPN_odlok.
dO_OPPN_tekst_smer-mnenja.

Grafika.

SP_An-tveg_revid.
SP_El-Ekonomike.
SP_El-kmet-gosp.
SP_Stroc_emisij-zrak.


Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala v času od 4. 11. do vključno 6. 12. 2019, javna obravnava je bila 20. 11. 2019.

V času javne razgrnitve so bile podane pripombe in predlogi. Objavljamo sprejeta stališča do pripomb in predlogov.

Sklep_stališča_JR.

Dopolnjen osnutek OPPN.


Osnutek OPPN.

Objava v Medobčinskem uradnem vestniku. 

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100288251.

Objava izhodišč za OPPN.

Izhodišča za pripravo OPPN.