OPPN ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Dopolnjen osnutek OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100288251 v k. o. Gerečja vas,  v naselju Fala (Ranhof).

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN poteka v času od 4. 11. do vključno 6. 12. 2019, in sicer v prostorih Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, pritličje. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava prostorskega akta, in sicer v sredo, 20. 11. 2019 ob 16.30 uri v Konferenčni sobi v pritličju Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku na naslov: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi ali elektronski naslov: info@selnica.si ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 6. 12. 2019.

Dopolnjen osnutek OPPN.

Občina Selnica ob Dravi v skladu s 289. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) objavlja osnutek OPPN.

Osnutek OPPN.

Objava v Medobčinskem uradnem vestniku. 

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100288251.

Objava izhodišč za OPPN.

Izhodišča za pripravo OPPN.