Predlog sprememb in dopolnitev odloka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi

Občina Selnica ob Dravi objavlja predlog spremenjenega in dopolnjenega odloka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi, ki  dopolnjuje naveden odlok s spremembo gabaritov posameznih objektov in s tem možnostjo nadgradnje centralne čistilne naprave v Selnici ob Dravi. V okviru priprave OPPN je bila izdana odločba s strani Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, da ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje – CPVO (št. 35409-184/2010 z dne 9. 8. 2010) in s strani edinega nosilca za izdajo mnenj, k spremembam in dopolnitvam odloka Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektor območje Drave, Krekova 17, 2000 Maribor, tudi pozitivno prvo mnenje. Predlog sprememb in dopolnitev OPPN se glede na osnutek ne spreminja, zato se drugo mnenje nosilca ni pridobilo.

Tekstualni del:
Naslovne strani odloka
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem načrtu za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi
Priloge

Grafični del:
Karta_1_Izsek_iz_OPPN
Karta_2_Ureditvena_situacija_ prerezi


Dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi

Javno naznanilo – javna razgrnitev
Tekstualni del:
Naslovne strani
Odlok

Grafični del:
Karta_1_Izsek_iz_OPPN
Karta_2_Ureditvena_situacija_ prerezi

Priloge:
P4_Odlocba_CPVO
P4_Prvo_mnenje_DRSV
P4_Smernice_DRSV
P6_Povzetek_za_javnost
Priloge_1_2_3_4_5


Osnutek Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi

Tekstualni del:
Naslovne_strani
Odlok

Grafični del:
Izsek_iz_OPPN
Ureditvena_situacija_ prerezi

Priloge:
Smernice_DRSV
Priloge


Poziv za izdajo mnenje/smernic na spremembe in dopolnitve OPPN za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi

02 Sklep MUV št. 27_2021
Izhodisca_CN_Selnica_V2
Izsek_iz_OPPN_V2


Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi
01 Javna objava izhodišč za pripravo SDIzhodišča_CN_SelnicaOPPN1_Izsek_iz_OPPN.

Skip to content