Osnutek Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi

Tekstualni del:
Naslovne_strani
Odlok

Grafični del:
Izsek_iz_OPPN
Ureditvena_situacija_ prerezi

Priloge:
Smernice_DRSV
Priloge


Poziv za izdajo mnenje/smernic na spremembe in dopolnitve OPPN za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi

02 Sklep MUV št. 27_2021
Izhodisca_CN_Selnica_V2
Izsek_iz_OPPN_V2


Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi
01 Javna objava izhodišč za pripravo SDIzhodišča_CN_SelnicaOPPN1_Izsek_iz_OPPN.