Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Selnica ob Dravi poziva politične stranke in druge zainteresirane, da do petka, 30. 6. 2023 do 12.00 ure, podajo predloge za imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti. Predlog mora biti podan na obrazcu, ki je sestavni del poziva. Predlogu je potrebno obvezno priložiti izjavo kandidata o strinjanju s predlogom oz. imenovanjem. Prosimo vas, da pisne predloge posredujete v zaprti ovojnici z označbo na prvi strani »IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA KITC Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi – NE ODPIRAJ« priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Občina Selnica ob Dravi, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi. Rok za oddajo je petek, 30. 6. 2023 do 12.00 ure. Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na naslov občine do izteka roka. Prijava šteje za pravočasno tudi, če je poslana s priporočeno pošiljko in oddana na pošti najpozneje zadnji dan za prijavo. Kasneje prispelih predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne bo upoštevala.

Javni poziv s predlogom in soglasjem. 

Skip to content