Občina Selnica ob Dravi objavlja IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NA OBMOČJU GRAMOZINICE V OBČINI SELNICA OB DRAVI.

Javno se objavijo Izhodišča sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi.

Območje obravnave SD OPPN je predvideno na delu zemljišča s parcelno številko 174/12, k.o. Sp. Selnica (631). Z optimizacijo in nadgradnjo tehnologije čiščenja se povečuje kapaciteta čistilne naprave, in sicer na 6.200 PE. V ta namen se malenkostno povišata SBR reaktorja. Ostali objekti ostanejo nespremenjeni.

Izhodišča bodo javno razgrnjena v času od 11. 11. 2021 do vključno 18. 11. 2021, na spletni strani: www.selnica.si in na oglasni deski Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge na objavljena izhodišča na naslov: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi ali jih na mestu javne razgrnitve vpišejo v knjigo predlogov in pripomb ali na elektronski naslov: info@selnica.si. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne objave, to je 18. 11. 2021.

Celotno gradivo je dostopno na povezavi.

Skip to content