Vizija

Občina Selnica ob Dravi gradi svojo prihodnost na načelih trajnostnega razvoja. Pri tem skrbi za aktiviranje vseh razpoložljivih potencialov ob upoštevanju kakovosti življenja ljudi in okolja ter družbeni odgovornosti do sedanjih in prihodnjih rodov. Strategija občine je zato usmerjena k vzdrževanju ravnovesja njenih ekosistemov in energetski neodvisnosti.

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo Občine Selnica ob Dravi je zagotavljanje storitev in pogojev, ki prispevajo h kakovosti življenja in dela občanov ter organizacij z zadovoljevanjem njihovih potreb glede na dane vire. Storitve, ki jih nudi občina, so učinkovite in fiskalno odgovorne, zato jih njeni občani in organizacije cenijo. Organiziranost Občine Selnica ob Dravi zagotavlja izvrševanje ene temeljnih demokratičnih načel, in sicer sodelovanja občanov pri upravljanju javnih, lokalnih zadev. Občina bo tako prepoznavna po odprtosti njenih občanov, usmeritvi k energetsko varčnim in okolju prijaznim kmetijskim in drugim dejavnostim ter po še bogatejšem kulturnem in športnem udejstvovanju njenih občanov ter organizacij.

Vrednote

Verjamemo, da bomo z vrednotami za katere se zavzemamo, soustvarjali našo vizijo ter izgradili prijaznejšo in boljšo občino za občane, organizacije in obiskovalce:

 • Integriteta

  Kar mislimo, tudi povemo in smo dosledni ter transparentni pri naših odločitvah in dejanjih. Za kar se zavežemo, tudi izpolnimo po svojih najboljših močeh.

 • Spoštujemo drugačnost

  Spoštujemo drugačnost in aktivno zagovarjamo mnenje, da je vsak posameznik s svojim delovanjem sposoben prispevati k boljši družbi. Vsakomur pomagamo, da se lahko počuti vključen, odgovoren in cenjen za svoj prispevek. Verjamemo v vrednote demokratičnega odločanja.

 • Strmimo k odličnosti

  Pri svojem delo težimo k odličnosti. Ustvarjamo takšno okolje, kjer sta ustvarjalnost in nenehne izboljšave zaželene, saj se zavedamo, da je naše okolje dinamično in da so spremembe postale vsakodnevna stalnica.

 • Partnerstvo

  Naši občani in organizacije so za nas na prvem mestu. Verjamemo da lahko v partnerstvu z njimi prepoznavamo in zadovoljujemo njihove potrebe, kakor tudi potrebe in pričakovanja drugih interesnikov (širša skupnost, druge občine, organizacije …). Cenimo vsak njihov prispevek k razvoju naše skupnosti, saj je sinergija vseh nas tista, ki nam omogoča kakovost življenja.

 • Zagotavljamo trajnost

  Skušamo delovati na način, ki bi zagotovil trajnost naših rezultatov, omogočil trajni razvoj družbe in naše organizacije. Zavedamo se, da bodo vse naše odločitve vplivale na prihodnje generacije.

 • Teamsko delo

  Naše cilje lahko dosežemo le s skupnim delom in sodelovanjem vseh zainteresiranih. Številne izkušnje, znanja in kompetence posameznikov se lahko v polni meri izrazijo le v sodelovalnem delu. Ne glede na njegovo moč, znanje ali pozicijo vsakogar upoštevamo kot individuuma in ga obravnavamo enako spoštljivo. Sodelovalnost jemljemo resno, saj je to osnova za učinkovito maksimiranje omejenih virov in zagotavljanje kakovostnih storitev.

Cilj

Občino, ki deluje tako, kot si želimo, bomo izgradili skozi doseganje naslednjih ciljev:

 • 1. Občina, kjer so ljudje na prvem mestu

  Odzivali se bomo na potrebe in pričakovanja občanov in organizacij ter jim zagotavljali potrebno podporo in kakovostne storitve. Omogočali bomo širok nabor športnih, turističnih in kulturnih aktivnosti za vse generacije.

 • 2. Prostor priložnosti in rasti

  Še dalje bomo po svojih zmožnostih ustvarjali pogoje za rast in razvoj podjetij in kmetijskih gospodarstev. Hkrati s tem bomo skrbeli za razvoj ljudi skozi vseživljenjsko učenje. Naredili bomo vse, kar je v naši pristojnosti, da bi lahko vsak posameznik izkoristil svoje potenciale.

 • 3. Zdrava, varna in zelena občina

  Vse aktivnosti bomo vodili z zavestjo, da mora občina (p)ostati odličen prostor za bivanje, delo, družino in preživljanje prostega časa. Zagotavljali bomo takšno okolje, kjer se bodo njeni prebivalci in drugi obiskovalci počutili varno in zaželeno. Naše okolje bomo upravljali po načelih trajnosti.

 • 4. Občina, ki pametno troši in strateško investira

  Zagotavljali bomo uravnotežen poračun, ki bo glede na sredstva nudil maksimalne možnosti zadovoljevanja potreb občanov in organizacij v občini, hkrati pa bo razvojno naravnan.

Skip to content