Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je župan dolžan, da skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prav tako sprejme načrte zaščite in reševanja, določi vrsto in obseg sil za zaščito, reševanje in pomoč, vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč ter skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih.
Župan imenuje poveljnika civilne zaščite, štab civilne zaščite in poverjenike.
Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu in regijskemu poveljniku Civilne zaščite zlasti za uresničevanje usmeritev ali odločitev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski oziroma njemu nadrejeni poveljnik Civilne zaščite v skladu s svojimi pristojnostmi.


ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE SELNICA OB DRAVI (MANDAT 2018-2022)


  • Poveljnik Civilne zaščite, Igor GRUŠOVNIK.
  • Namestnik poveljnika, Boris MOŽIČ.
  • Član za logistiko, Alojz ČREŠNIK.
  • Članica zadolžen za področje prve pomoči, Tadeja ČEPE.
  • Član za gradbene in tehnično reševalne naloge in zaščito, Karl LAMPREHT.
  • Član za požarno varnost, Robi HADNER.
  • Član za varnost in splošne zadeve, Boštjan MOTALN.

DOKUMENTI CIVILNE ZAŠČITE OBČINE SELNICA OB DRAVI


Sklep o sprejemu občinskih ocen ogroženosti.
Sklep o imenovanju službe za podporo civilni zaščiti.
Sklep o imenovanju skrbnika načrtov zaščite in reševanja.
Dokument opazovanja, obveščanja in alarmiranja občine.
Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Selnica ob Dravi.
Sklep o imenovanju osrednje gasilske enote in kategorizaciji PGD.
Sklep o imenovanju poveljnika, ter članov štaba civilne zaščite.
Sklep o imenovanju poverjenikov za civilno zaščito.
Sklep o imenovanju komisije za ocenitev škode zaradi naravnih nesreč.
Sklep o imenovanju odbora za razpolagane s požarno takso.
Pogodba o opravljanju nalog zaščite in reševanja – Flak d. o. o.
Pogodba o opravljanju nalog zaščite in reševanja – Volmajer s. p.
Sklep o določitvi osebe za prevzen tablet Kalijevega jodida.
Poslovnik odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba …