Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je župan dolžan, da skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prav tako sprejme načrte zaščite in reševanja, določi vrsto in obseg sil za zaščito, reševanje in pomoč, vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč ter skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih.
Župan imenuje poveljnika civilne zaščite, štab civilne zaščite in poverjenike.
Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu in regijskemu poveljniku Civilne zaščite zlasti za uresničevanje usmeritev ali odločitev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski oziroma njemu nadrejeni poveljnik Civilne zaščite v skladu s svojimi pristojnostmi.


OBVESTILA IN INFORMACIJE

Razglas – Velika požarna ogroženost na celotnem območju Slovenije.


ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE SELNICA OB DRAVI (MANDAT 2022-2026)


  • Poveljnik civilne zaščite, Boris MOŽIČ.
  • Namestnik poveljnika civilne zaščite, Karl LAMPREHT.
  • Član odgovoren za logistično podporo in operativne zadeve, Alojz ČREŠNIK.
  • Članica odgovorna za nudenje prve pomoči, Tadeja ČEPE.
  • Članica za informatiko in organizacijo, Eva PUŠNIK.
  • Član odgovoren za varnostne zadeve – vodja varnostnega okoliša, Boštjan MOTALN.

DOKUMENTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA  OBČINE SELNICA OB DRAVI

Poslovnik odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
Sklep o določitvi in organiziranju enot in služb za ZiR.
Sklep o določitvi organa oz. službe za izdelavo načrtov ZiR.
Sklep o imenovanju komisij za ocenitev škode zaradi naravnih in drugih nesreč.
Sklep o imenovanju odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada.
Sklep o imenovanju gasilskega poveljnika in njegovega namestnika.
Sklep o določitvi in organiziranju enot javne gasilske službe.
Sklep o imenovanju poveljnika in štaba CZ.
Sklep o imenovanju poverjenikov za CZ.
Sklep o imenovanju skrbnika načrtov ZiR.
Sklep o imenovanju službe za podporo CZ.
Sklep o sprejemu občinskih ocen ogroženosti.
Sklep o določitvi pooblaščene osebe za prevzem in delitev tablet kalijevaga jodida.


OCENE OGROŽENOSTI

Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Ocena ogroženosti ob jedrski in radiološki nesreči.


NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Načrt ZiR ob jedrski in radiološki nesreči.
Načrt ZiR o razdelitvi tablet Kalijevega jodida.
Načrt ZIR o sprejemu in nastanitvi ogroženih prebivalcev iz Posavja.
Načrt ZIR ob pandemiji.

Skip to content