Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je župan dolžan, da skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prav tako sprejme načrte zaščite in reševanja, določi vrsto in obseg sil za zaščito, reševanje in pomoč, vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč ter skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih.
Župan imenuje poveljnika civilne zaščite, štab civilne zaščite in poverjenike.
Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu in regijskemu poveljniku Civilne zaščite zlasti za uresničevanje usmeritev ali odločitev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski oziroma njemu nadrejeni poveljnik Civilne zaščite v skladu s svojimi pristojnostmi.


OBVESTILA IN INFORMACIJE

Načrt zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči v občini Selnica ob Dravi.
Razglas – Velika požarna ogroženost na celotnem območju Slovenije.


ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE SELNICA OB DRAVI (MANDAT 2018-2022)


  • Poveljnik Civilne zaščite, Igor GRUŠOVNIK.
  • Namestnik poveljnika, Boris MOŽIČ.
  • Član za logistiko, Alojz ČREŠNIK.
  • Članica zadolžen za področje prve pomoči, Tadeja ČEPE.
  • Član za gradbene in tehnično reševalne naloge in zaščito, Karl LAMPREHT.
  • Član za požarno varnost, Robi HADNER.
  • Član za varnost in splošne zadeve, Boštjan MOTALN.

DOKUMENTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA  OBČINE SELNICA OB DRAVI

POSLOVNIK odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
SKLEP o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov ZIR.
SKLEP o določitvi pooblaščene osebe za prevezem in delitev tablet Kalijevega jodida.
SKLEP o imenovanju ekip za prvo pomoč.
SKLEP o imenovanju komisije za ocenitev škode zaradi naravnih nesreč.
SKLEP o imenovanju odbora za razpolaganje s požarno takso.
SKLEP o imenovanju osrednje gasilske enote in o kategorizaciji PGD.
SKLEP o imenovanju poveljnika ter članov štaba civilne zaščite.
SKLEP o imenovanju skrbnika načrtov zaščite in reševanja.
SKLEP o imenovanju službe za podporo CZ.
SKLEP o sprejemu občinskih ocen ogroženosti.


OCENE OGROŽENOSTI

Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Ocena ogroženosti ob jedrski in radiološki nesreči.


NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Načrt ZIR o sprejemu in nastanitvi ogroženih prebivalcev iz Posavja.
Načrt ZIR ob jederski ali radiološki nesreči.
Načrt ZIR ob pandemiji.