Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine vaških skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
Nadzorni odbor sestavljajo naslednji člani:

Darko Dolinšek
predsednik
Boris Petre
član
Cecilija Možič
članica
Andreja Štruc
članica
Monika Jarc
članica
Skip to content