30. 08. 2010 – 4. izredna seja

Vabilo 4. izredna seja
Gradivo

8. 7. 2010 – 28. seja

pdfVabilo 28. seja
pdfSklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
pdfSklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
pdfOdlok o kategorizaciji cest – II. obravnava
pdfOdlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena – II. obravnava
pdfSklep o nakupu zemljišča
pdfRebalans Splošni del Posebni del
pdfDržavni prostorski načrt ČHE Kozjak – stališča do pripomb

12. 5. 2010 – 27. seja

pdfVabilo 27. seja
pdfSklep o podelitvi spominskih plaket 
pdfOdlok o ureditvenem načrtu za naselje Selnica – druga obravnava
pdfSklep cene “pomoč na domu”
pdfOdgovori na pobude in vprašanja na 26. seji

8. 4. 2010 – 26. seja

pdfVabilo 26. seja
Kadrovske zadeve
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
Odlok o zaključnem računu splošni del posebni del
Odloka o gospodarskih javnih službah
Odlok o kategorizaciji občinskih cest
Tehnični popravek
Sklep o dodelitvi statusa javnega dobra
Sklep o nakupu zemljišča
Trendi varnostnih pojavov
Informacija o izvajanju prve socialne pomoči
Informiranje občanov (TV mediji)
Odgovori na pobude in vprašanja na 25. seji

25. 2. 2010 – 25. seja

pdfVabilo 25. seja
pdfTehnični popravek prostorskega odloka
pdfSprememba Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
pdfOdlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
pdfOdlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
pdfSklep o odpisu terjatve

17. 12. 2009 – 24. seja

pdfVabilo 24. seja
Proračun 2010 – druga obravnava NRP 1 NRP 2 NRP 3 NRP 4 NRP 5 NRO

3. 12. 2009 – 23. seja

pdfVabilo 23. seja
pdfPredlog spremembe cene vode
pdfObrazložitev
pdfPriloga 1
pdfPriloga 2
pdfPriloga 3
pdfPriloga 4
pdfProračun 2010 Java razprava o proračunu 2010 se konča 7. 12. 2009
pdfSplošni del Posebni del Tabelarni prikaz NRP
pdfSklep o začasnem financiranju
pdfPridobitev nepremičnin v javnem interesu
pdfUreditveni načrt naselja Selnica ob Dravi

22. 10. 2009 – 22. seja

pdfVabilo 22. seja
pdfOdlok o Medobčinskem redarstvu
pdfOdlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor – Ruše za območje Občine Selnica ob Dravi v letu 2009 – druga obravnava
pdfOdlok o oskrbi s pitno vodo
pdfRebalans II 2009 – obrazložitve
pdfRebalans II 2009 – splošni del
pdfRebalans II 2009 – posebni del
pdfOdlok  Osnovna šola 
pdfPovišanje cen za najem grobnega prostora

24. 9. 2009 – 21. seja

pdfVabilo 21. sejapdf
KVIAZ – imenovanja v svet zavoda
pdfTehnični popravek prostorskega akta
pdfOdlok o Medobčinskem redarstvu
pdfOdlok o ureditvi zimske službe
pdfPoročilo o porabi sredstev rezervnega sklada

24. 9. 2009 – nadaljevanje 20. seje

pdfVabilo na 21. sejo – nadaljevanje

9. 7. 2009 – 20. seja

pdfVabilo na 20. sejo
pdfRebalans 2009
pdf(DIIP) Rekonstrukcija javne poti G1-I – Cafuta
(DIIP) Rekonstrukcija javne poti Jurček – Vodnik
pdfSklep o nakupu zemljišča za namen javnega dobra na parc. št. 770/8, 764/2 in 765/2 v k. o. Gradišče
pdfOdlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor – Ruše za območje Občine Selnica ob Dravi v letu 2009
pdfOdlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav
pdfOdlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Selnica ob Dravi
pdfLetno poročilo družbe Mariborski vodovod, d. d. za leto 2008
pdfPoročilo o izvedbi akcije vračanja sredstev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Selnica ob Dravi

14. 5. 2009 – 19. seja

Vabilo na 19. sejo
Sklep o podelitvi naziva častnega občana in spominskih plaket v letu 2009
pdfPravilnik o sprejemu otrok v vrtec Osnovna šola Selnica ob Dravi
pdfPredlog sklepa o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Občini Selnica ob Dravi

2. 4. 2009 – 18. seja

pdfVabilo na 18. sejo
Volitev in imenovanja
pdfSklep o dodelitvi statusa javnega dobra
pdfTehnični popravek prostorskega odloka
pdfOdlok o oskrbi s pitno vodo
Odlok o zaključnem računu
Tekstualni del
pdfTabelarno 1. del
pdfTabelarno 2. del
pdfTabelarno 3. del

29. 1. 2009 – 17. seja

pdfVabilo na 17. sejo
Volitve in imenovanja
Odlok o proračunu občine za leto 2009
pdf1. del
pdf2. del
pdf3. del
Odlok o OPPN za stanovanjsko območje
pdfOdlok
pdfNačrt
pdfDoločitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
pdfPravilnik o socialnih transferjih
pdfPravilnik o sprejemu otrok v vrtec

11. 12. 2008 – 16. seja

pdfVabilo za 16. sejo
Investicijski program GOŠO
pdfSklep
pdf1. del 
pdf2. del
pdfPoslovnik Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi
Odlok o proračunu občine za leto 2009 in sklep o začasnem financiranju
pdf1. del
pdf2. del
pdf3. del
pdf4. del 
pdfSoglasje o odprodaji objekta ZD dr. Adolfa Drolca
pdfSklep o ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Selnica ob Dravi
pdfProgram varnosti Občine Selnica ob Dravi

23. 10. 2008 – 15. Seja

pdfVabilo za 15. sejo
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2008 – hitri postopek
pdfBesedilo Odloka in razlage
Splošni del
Posebni del
Pravilnik o štipendiranju v Občini Selnica ob Dravi
Predlog sklepa o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Občini Selnica ob Dravi
Poslovnik Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi
Osnove lokalne energetske strategije

9. 10. 2008 – 14. Seja

Vabilo za 14. seji
Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu naselja Selnica ob Dravi – za del cone A
Mariborski vodovod JP, d. d. – Letno poročilo 2007, povzetek Občina Selnica ob Dravi
Predlog cen ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2008
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Selnica ob Dravi – skrajšani postopek
Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe Občini Selnica ob Dravi – skrajšani postopek 
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Selnica ob Dravi – skrajšani postopek
Sklep o dodelitvi statusa javnega dobra
Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ruše za območje občine Selnica ob Drav (spremembe in dopolnitve v letu 2004) 
Odredba o povračilu vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Selnica ob Dravi

19. 6. 2008 – 13. Seja

pdfVabilo 13. seja
pdfPristop občine k Lokalni akcijski skupini
pdfRebalans 2008
pdfRebalans 2008 – splošni del
pdfRebalans 2008 – posebni del
pdfSplošni pogoji za dobavo in odjem plina
pdfSklep o določitvi števila otrok v oddelku vrtca

15. 5. 2008 – 12. Seja

pdfVabilo 12. seja OS
pdfGradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij – sklep
pdfGradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij – DIIP
pdfOdlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi 2007
Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi 2007 – tabele splošni del
pdfOdlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi 2007 – tabele posebni del
pdfOdlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi 2007 – tabele odhodki
pdfOdlok o spremembi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
pdfPredlog cen ravnanja s komunalnimi odpadki – sklep
pdfPredlog cen ravnanja s komunalnimi odpadki – gradivo Snaga d.o.o.
pdfImenovanje v svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi
pdfSklep o podelitvi spominskih plaket
pdfSklep o določitvi ekonomske cene-vrtec
pdfSklep o soglasju k uskladitvi cene – pomoč na domu
pdfPooblastilo za prodajo zemljišč na Sv.Duhu

27. 3. 2008 – 11. Seja

pdfVabilo 11. seja OS
pdfInvesticijski program – komunala
pdfSnaga – pridobitev ustanoviteljskih pravic
pdfObmočje brez GSO

21. 2. 2008 – 10. Seja

pdfVabilo 10. seja OS
pdfUgotovitveni sklep – mandat člana OS
pdfStrategija cen za vodo
pdfOdlok – urejanje prostora
pdfOdlok – Osnovna šola
pdfPravilnik – kultura
pdfPravilnik – šport
pdfVrednost točke
pdfStatus javnega dobra
pdfUreditev Slovenskega trga

27. 11. 2007 – 9. seja

pdfVabilo 9.seja
Datum konca javne razprave o Proračunu 2008 – 1. branje je 26. 11. 2007
Odgovori – proračun
Odlok (prostorski) SEL.DOBRAVA
Tekst II. branje
Sploąni del proračuna
Posebni del proračuna – I. del
Posebni del proračuna – II. del

18. 10. 2007 – 8. seja

pdfPredlog za obravnavo na 8. seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi
pdfVabilo 8.seja
pdfZapisnik 7.seja OS 20.9.2007
pdfProračun 2008 – 1. del
pdfProračun 2008 – 2. del
pdfProračun 2008 – 3. del
pdfPoslovnik OS 2007
pdfMedobčinski inspektorat 2007

12. 10. 2007 – 2. izredna seja

pdfVabilo 2. izredna seja OS
pdfGradivo

12. 09. 2007 – 7. Seja

pdfVabilo 7. seja OS
pdfI. rebalans 2007 Tabelarni pregledi
pdfI. rebalans 2007
pdfKVIAZ predlog odborov
pdfPravila – državni svet 2007
pdfPravilnik gospodarstvo 2007
pdfPravilnik kmetijstvo 2007
pdfPravilnik subvencije 2007
pdfProjekt Drava
pdfProjekt Jelovec


Zapisniki

Redne seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi

pdf27. seja
26. seja
pdf25. seja
pdf24. seja
23. seja
pdf22. seja
pdf21. seja
pdf20. seja
pdf19. seja
18. seja
pdf17.seja
pdf16. seja
pdf15. seja
14. seja
pdf13. seja
pdf13. seja – nadaljevanje
pdf12. seja
pdf11. seja
pdf10. seja
pdf9. seja
pdf8. seja
pdf7. seja
pdf6. seja
5. seja
pdf4. seja
pdf3. seja
pdf2. seja
1. seja

Izredne seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi

pdf3. seja
2. seja
1. seja

Skip to content