19. 6. 2014 – 27. seja

pdf Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – dodatno gradivo
pdf Vabilo
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2014 – hitri postopekpdf
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
pdf Elaborat GJS oskrba s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi za leto 2014
pdf Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanije za lokalne volitve 2014 v Občini Selnica ob Dravi
pdf Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Selnica ob Dravi
pdf Letno poročilo Osnovne šole Selnica ob Dravi za leto 2013
pdf Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2013
pdf Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor 2013

15. 5. 2014 – 26. seja

pdf Vabilo
pdf Podelitev priznanj občine
pdf Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2013 – hitri postopek
pdfOdlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
pdf Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
pdf Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Selnica ob Dravi – drugo branje
pdf Trendi varnostnih pojavov v letu 2013 na območju Občine Selnica ob Dravi
pdf Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena pdf Dopolnitev

13. 3. 2014 – 25. seja

pdf Vabilo
pdf Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2013
pdf Letni program športa Občine Selnica ob Dravi za leto 2014 
pdf Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi za leto 2014
pdf Soglasje pred spremembo pogodbe
pdf Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Selnica ob Dravi – prvo branje
pdf Dokument identifikacije investicijskega projekta “Investicija v cesto Duh – Hajdič mlin”

30. 1. 2014 – 24. seja

pdf Vabilo
pdf Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2014 – uradno prečiščeno besedilo
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi – uradno prečiščeno besedilo
pdf Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi – uradno prečiščeno besedilo
pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest – skrajšan postopek
pdf Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor” – skrajšan postopek
pdf Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ruše za območje Občine Selnica ob Dravi

12. 12. 2013 – 23. seja

pdf Vabilo
pdf Elaborat odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Selnica ob Dravi za leto 2013
pdf Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2014 – prva obravnava
pdf Sklep o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi za leto 2014
pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkii in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
pdf Sklep o določitvi višine zakupnine in najemnine za žarni zid na pokopališču v Selnici ob Dravi
pdf Sklep o odpisu terjatve

14. 11. 2013 – 22. seja

pdf Vabilo
Investicijski program Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – dozidava k zdravstvenemu domu – objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2013 – hitri postopek
Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Selnica ob Dravi v najem – drugo branje

26. 9. 2013 – 21. seja

pdf Dodatna obrazložitev k 8. točki dnevnega reda
Vabilo
pdf Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Selnica ob Dravi v najem – prvo branje
pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno cono Selnica ob Dravi – drugo branje
pdf Poročilo o realizaciji Proračuna Občine Selnica ob Dravi za prvo polletje 2013
pdf Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program za prijavo na tretji javni razpis za sofinanciranje operacij kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj – knjižnica v Večnamenskem kulturno turističnem centru
pdf Predinvesticijska zasnova Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – dozidava k zdravstvenem domu – objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
pdf Potrditev Zaprte liste kandidatov za člane razvojnega sveta regije
pdf Trendi varnostnih pojavov za prvo polletje 2013 na območju Občine Selnica ob Dravi 

27. 6. 2013 – 20. seja

pdf Vabilo
pdf Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
pdf Spremembe in dopolnitve Sklepa o določitvi ekonomske cene v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Osnovna šola Selnica ob Dravi
pdf Sklep o dodelitvi statusa javnega dobra
pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno cono Selnica ob Dravi
pdf Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2013
pdf Predlog cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu z elaboratom
pdf Letno poročilo Mariborski vodovod d. d. za leto 2012
pdf Podlage za pripravo turističnega vodnika Občine Selnica ob Dravi
pdf Poročilo o opravljenih nalogah Centra za socialno delo Ruše za leto 2012

16. 5. 2013 – 19. seja

pdf Vabilo
pdf Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2012 – hiter postopek
pdf Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d. o. o. -skrajšan postopek
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d. o. o. – čistopis – skrajšan postopek

pdf Letno poročilo Osnovne šole Selnica ob Dravi za leto 2012
pdf Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2012
pdf Informacija o stanju in pripravi projektne dokumentacije za ureditev glavne ceste in osrednjega trga v Selnici ob Dravi
pdf Pojasnilo v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda v Občini Selnica ob Dravi

22. 4. 2013 – 4. dopisna seja

pdf Vabilo
pdfZapisnik komisije
pdfIzpisi sklepov

4. 4. 2013 – 18. seja

pdf Vabilo
pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2013
pdf Dokument indentifikacije investicijskega projekta – DIIP cesta Šturmova graba
pdf Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2012
pdf Trendi varnostnih pojavov za območje Občine Selnica ob Dravi za leto 2012

7. 3. 2013 – 17. seja

pdf Popravek vabila
Vabilo
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi – druga obravnava
pdf Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi – druga obravnava
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava
Popravek sklepapdf Turistični vodnik Občine Selnica ob Dravi – prva obravnava
pdf Povzetek končnega poročila Nadzornega odbora o izvedbi nadzora o uresničevanju javnega interesa v športu in na področju kulture Občine Selnica ob Dravi za proračunsko leto 2012
pdf Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi za leto 2012

31. 1. 2013 – 16. seja

Vabilo
pdf Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2013 – druga obravnava
pdf Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava
pdf Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava
pdf Letni program športa Občine Selnica ob Dravi za leto 2013
pdf Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi za leto 2013

20. 12. 2012 – 15. seja

Vabilo
Predinvesticijska zasnova in investicijski program za Kulturno informacijski in turistični center
pdf Predinvesticijska zasnova
pdf Investicijski program
pdf Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2013 – prva obravnava
Tekstualni del Splošni del Posebni del COFOG klasifikacija proračuna NRP
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem – grafični del
Sklep o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi za leto 2013
Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ruše za območje Selnica ob Dravi – enofazni postopek
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Selnica ob Dravi – druga obravnava

22. 11. 2012 – 14. seja

pdf Vabilo
Rebalans za leto 2012
Splošni del
Posebni del
NRP
DIIP za gradnjo Kulturno informacijskega in turističnega centra v Občini Selnica ob Dravi
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Selnica ob Dravi – hitri postopek
Sklep o opredelitvi javnega interesa za brezplačno pridobitev nepremičnega premoženja
Sklep o dodelitvi statusa javnega dobra

 18. 10. 2012 – 13. seja

pdf Vabilo
Sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE v Občini Selnica ob Dravi
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d. o. o. – druga obravnava
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini

13. 9. 2012 – 12. seja

Dodatno gradivo – Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Selnica ob Dravi v volilno telo za volitve člana Državnega sveta in za določitev kandidata za člana Državnega sveta
Vabilo
Poročilo o polletni realizaciji proračuna 
pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava
pdf Sklep o soglasju z vsebino in objavo javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje socialno varstvene storitve pomoč na domu na območju Selnice ob Dravi
pdf Sklep o opredelitvi javnega interesa za brezplačno odsvojitev nepremičnega premoženja
pdf DIIP za namen gradnje objekta službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Zdravstvenega doma Dr. Adolfa Drolca Maribor
pdf Sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE v Občini Selnica ob Dravi
pdf Letno poročilo Mariborski vodovod d. d. za leto 2011
pdf Poslovni načrt izvajanja dejavnosti obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi

7. 6. 2012 – 11. seja

pdf Vabilo 
pdf Statusno preoblikovanje družbe Snaga, d. o. o. 
pdf Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi za leto 2011
pdf Informacija o stanju in pripravi prostorskih aktov v Občini Selnica ob Dravi
pdf Pogodbeno zagotavljanje oskrbe s toploto v javni stavbi v solastništvu Občine Selnica ob Dravi v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor
celotno gradivo ZD (obravnava na seji MO Maribor)

5. 4. 2012 – 10. seja

pdf Dodatno gradivo – Sklep o podaljšanju rokov javnih razpisov na področju športa, kulture in turizm
Vabilo
Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2011
pdf Splošni del
pdf Posebni del
pdf NRP
pdf Tehnični popravek 
pdf Sklep o prodaji solastniškega deleža 
pdf DIIP Cesta Selniška graba do garaž
pdf Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca za leto 2011
pdf Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2011
pdf priloga 5
pdf priloga 6
pdf Letno poročilo Osnovne šole Selnica ob Dravi za leto 2011
pdf Bilanca in izkaz uspeha
pdf Trendi varnostnih pojavov za območje Občine Selnica ob Dravi za leto 2011
pdf Poročilo Medobčinskega inšpektorata za leto 2011
pdf Poročilo Medobčinskega redarstva za leto 2011

20. 2. 2012 – 3. dopisna seja

pdf Vabilo 
pdf Dokument indentifikacije investijcijskega projekta (DIIP) Investicija v kletne prostore občine

26. 1. 2012 – 9. seja

pdf Vabilo
pdf Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi  Splošni del Posebni del
pdf Poročilo Nadzornega odbora o izvedbi nadzora

15. 12. 2011 – 8. seja

pdf Vabilo
pdf Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2012 – prva obravnava
Splošni del Posebni del NRP
pdf Sklep o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi za leto 2012
pdf Sklep o podpori IP adaptacije in rekonstrukcije kletne etaže centralnega zdravstvenega doma v prostore sterilizacije in pralnice perila
pdf Gradivo
pdf Sklep o soglasju k uskladitvi ekonomske cene v javno vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi
pdf Sklep o odpisu terjatev
pdf Sprememba in dopolnitev Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju občinskih sicialno varstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Občine Selnica ob Dravi na področju socialnega varstva – dodatno gradivo

13. 10. 2011 – 7. seja

pdf Vabilo 
pdf Rebalans za leto 2011  Splošni del Posebni del NRP
pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
pdf Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
pdf Sklep o dodelitvi statusa javnega dobra št. 478-00016/2011
pdf Sklep o odpisu terjatev
pdf Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor
pdf Trendi varnostnih pojavov 
pdf Letno poročilo Mariborski vodovod, JP, d. d. 
pdf Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja 2010–2020

5. 9. 2011- 2. dopisna seja

pdf Vabilo
pdf Sklep o potrditvi nakupa zemljišča za potrebe Čistilne naprave Selnica ob Dravi
pdf Sprejem sklepa o ugotovitvi javnega interesa

23. 6. 2011 – 6. seja

pdf Vabilo
pdf Pravilnik o prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov v Občini Selnica ob Dravi
pdf Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Selnica ob Dravi
pdf DIIP Investicija javne poti Fala – Mali – Roj 
pdf Gradivo
pdf DIIP Investicija javne poti Fala – Vertnik – Šiler
pdf Gradivo
pdf DIIP Investicija javne poti Gosak na Sp. Slemenu
pdf Gradivo 
pdf Sklep o določitvi cene za uro dodatnega varstva po preteku poslovnega časa vrtca OŠ Selnica ob Dravi
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Občini Selnica ob Dravi
pdf Sklep o dodelitvi statusa javnega dobra št. 478-00014/2009
pdf grafični del
pdf Sklep o dodelitvi statusa javnega dobra št. 478-00024/2009

14. 4. 2011 – 1. izredna seja

Vabilo_1_izredna_seja

14. 4. 2011 – 5. seja

pdf Vabilo
pdf Mariborska knjižnica – poročilo
pdf Medobčinski inšpektorat – poročilo
pdf Trendi varnostnih pojavov 
pdf Zaključni račun občine za leto 2010 Splošni del Posebni del
pdf Sprememba pravilnika o občinskih socialno-varstvenih pomočeh
pdf Cene socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«
pdf Sklep o nakupu nepremičnega premoženja
pdf Sklep o ukinitvi javnega dobra
pdf Sklep o menjavi nepremičnin

17. 2. 2011 – 4. seja

pdf Vabilo
pdf Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2011 – druga obravnava
pdf Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica ob Dravi v Občini Selnica ob Dravi – druga obravnava
pdf Lokalni energetski koncept Občine Selnica ob Dravi povzetek končno poročilo
pdf Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Selnica ob Dravi – prva obravnava

3. 2. 2011 – 3. seja

pdf Vabilo
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta
pdf Sklep o dodelitvi statusa javnega dobra
pdf Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
pdf Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Sklep o soglasju k uskladitvi ekonomske cene v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine Selnica ob Dravi 
pdf Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2011 – prva obravnava Splošni del Posebni del Načrt razvojnih programov
pdf Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica ob Dravi v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava
pdf Povzetek za javnost
pdf Grafični del

 16. 12. 2010 – 2. seja

pdf Vabilo
Imenovanja in volitve
Sklep o začasnem financiranju  za leto 2011

5. 11. 2010 – 1. dopisna seja

pdf Vabilo
Obvezna razlaga PUP

28. 10. 2010 – 1. seja

pdf Vabilo
Poročilo o izidu volitev v Občini Selnica ob Dravi


Zapisniki

Redne seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi

pdf 27. seja
pdf26. seja
25. seja
24. seja
23. seja
22. seja
21. seja  
Dopolnitev k zapisniku 21. seje
20. seja
pdf 19. seja
4. dopisna seja
18. seja
17. seja
16. seja
15. seja
Dopolnitev k zapisniku 15. seje
pdf 14. seja
pdf 13. seja
pdf 12. seja
11. seja
pdf10. seja
9. seja
3. dopisna seja
8. seja
7. seja
pdf 2. dopisna seja
6. seja
1. izredna seja
5. seja
4. seja
3. seja
pdf 2. seja
1. dopisna seja
1. konstitutivna seja

Skip to content