18. 10. 2018 – 29. seja

Vabilo
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Selnica ob Dravi v prvem polletju leta 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2018 – hitri postopek
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za rekonstrukcijo in dozidavo h gasilskemu domu v Selnici ob Dravi
Sklep o uskladitvi mej med občinami
Sklep o sklenitvi sporazuma o pobratenju Občine Selnica ob Dravi in Občine Kostrena
Sklep o imenovanju namestnice predsednika in namestnika članice Občinske volilne komisije Občine Selnica ob Dravi

14. 6. 2018 – 28. seja

Vabilo
Letno poročilo MOI za leto 2017
Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2017 -povzetek, celotno
Letno poročilo JZ Arnold Tovornik za leto 2017
Letno poročilo OŠ Selnica ob Dravi, celotno
Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca za leto 2017
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) cesta Motaln – Maček na Janževi gori
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Mariborska cesta 27 – 31
Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen izvajanja stroritev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Selnica ob Dravi
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Selnica ob Dravi – druga obravnava
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanije za lokalne volitve 2018 v Občini Selnica ob Dravi

19. 4. 2018 – 27. seja

Vabilo
Trendi varnostnih pojavov v letu 2017 na območju Občine Selnica ob Dravi
Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK-a Občine Selnica ob Dravi za leto 2017
Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2017 – hitri postopek
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2018 – hitri postopek
Letni program nadzora Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi za leto 2018
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava
Sklep o seznanitvi z zapisnikom Komisije za priznanja in nagrade Občine Selnica ob Dravi in potrditev nagrajencev spominskih plaket za leto 2017

22. 2. 2018 – 26. seja

Vabilo
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2018 – druga obravnava
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov – skrajšan postopek
Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Selnica ob Dravi
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca – skrajšan postopek
Letni načrt kulture za leto 2018
Letni načrt športa za leto 2018
Letni načrt turizma za leto 2018

25. 1. 2018 – 25. seja

Vabilo
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2018 – prva obravnava
Spremembe in dopolnitve Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
Letno poročilo nadzornega odbora za leto 2017

21. 12. 2017 – 24. seja

Vabilo
Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi v letu 2018
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Selnica ob Dravi – druga obravnava
Novelacija DIIP – Obnova šolskega športnega igrišča v Gradišču na Kozjaku
Strateški načrt JZ Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi
Sklep o sprejemu uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Selnica ob Dravi
Sklep o sprejemu urednega prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi

30. 11. 2017 – 23. seja

pdfVabilo
pdfOdlok o pokopališkem redu na območju občine Selnica ob Dravi
pdfOdlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Selnici ob Dravi – prva obravnava
pdfSpremembe in dopolnitve Statuta Občine Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
pdfSpremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi – skrajšan postopek

26. 10. 2017 – 22. seja

pdfVabilo
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2017 – hitri postopek
pdfOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
pdfOdlok o pokopališkem redu na območju občine Selnica ob Dravi

19. 10. 2017 – 1. izredna seja

pdfVabilo
pdfIzvolitev kanditatov za elektorja in kandidata za člana v Državnem svetu RS iz Občine Selnica ob Dravi

28. 9. 2017 – 21. seja

Dodatno gradivo – Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Selnica ob Dravi v volilno telo za volitve člana Državnega sveta in za določitev kandidata za člana Državnega sveta
Vabilo
pdfSpremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor – skrajšan postopek
Spremembe in dopolnitve Odloka o načinu opravljanja javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
pdfSpremembe in dopolnitve Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
pdfSklep o soglasju k nameri pridobitve brezplačne uporabe grajske kapele v gradu Viltuš
pdfSklep o določitvi cen storitev pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini Selnica ob Dravi
pdfSklep o preklicu sklepa o izvajanju javne službe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Selnica ob Dravi

31. 7. 2017 – 5. dopisna seja

pdf Vabilo
Noveliran dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za cesto Selniška graba, odsek Srnko – Grizold

28. 6. 2017 – 4. dopisna seja

pdf Vabilo
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendiranju v Občini Selnica ob Dravi – skrajašan postopek

15. 6. 2017 – 20. seja

pdf Dodatno gradivo – Sklep o preklicu Sklepa o prispevku za prvo priključitev na javno vodooskrbno omrežje  Občini Selnica ob Dravi in Odloka o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod Občine Selnica ob Dravi ter višinii prispevka za priključitev
Vabilo
Letno poročilo JZ dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2016
Letno poročilo OŠ Selnica ob Dravi za leto 2016
Letno poročilo JZ Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2017 – hitri postopek
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2017 – hitri postopek
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendiranju v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
pdf Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Selnica ob Dravi – druga obravnava
     Celotno gradivo OPN
pdf Ponovna novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Obnova večnamenskega športnega igrišča v Gradišču na Kozjaku
Odgovori na vprašanja in pobude

13. 4. 2017 – 19. seja

pdf Vabilo
Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2016
pdf Letno poročilo Medobčinskega redarstva in inšpektorata za leto 2016
pdf Trendi varnostnih pojavov v letu 2016 na območju Občine Selnica ob Dravi
pdf Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2016
pdf Letni program kulture za leto 2017
Letni program športa za leto 2017
pdf Letni program turizma za leto 2017
pdf Sklep o podelitvi spominskih plaket občine
pdf Program širitve kanalizacijskega omrežja na območju Občine Selnica ob Dravi
pdf Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Selnica ob Dravi – skrajšan postopek

2. 3. 2017 – 18. seja

pdf Vabilo
pdf Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2017 – druga obravnava
pdf Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za cesto Selniška graba, odsek Srnko – Grizold
pdf Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Tematska kolesarska pot
pdf Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Rekonstrukcija kotlovnice in ogrevalnega sistema gasilskega doma v Občini Selnica ob Dravi
pdf Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov javne kanalizacije v Občini Selnica ob Dravi – hitri postopek

2. 2. 2017 – 17. seja

pdf Vabilo
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta v Občini Selnica ob Dravi za leto 2016
pdf Novelacija akcijskega načrta Lokalno energetska koncepta Občine Selnica ob Dravi
pdf Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – rekonstrukcija dela pritljičja objekta Zdravstvenega doma Maribor v Sodni ulici 3 za ambulantne prostore okulistike
pdf Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2017 – prva obravnava
pdf Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi za leto 2016 in končna poročila o izvedenih nadzorih v letu 2016

22. 12. 2016 – 16. seja

pdf Vabilo
pdf Letno poročilo Mariborskega vodovoda d. d. za leto 2015 – celotno
pdf Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi za leto 2017
pdf Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
pdf Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 387/3 k. o. Sp. Selnica

17. 11. 2016 – 15. seja

Vabilo
pdf Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2016 – hitri postopek
pdf Odlok o občinskih taksah v Občini Selnica ob Dravi – druga obravnava
pdf Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Selnica ob Dravi – skrajašan postopek

29. 9. 2016 – 14. seja

pdf  Vabilo
Letno poročilo Snaga d. o. o. za leto 2015
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Selnica ob Dravi v prvem polletju 2016
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Selnica ob Dravi
Odlok o občinskih taksah Občine Selnica ob Dravi – prva obravnava
Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka v Občini Selnica ob Dravi
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Seznanitev z dopolnjenim cenikom za najem poslovnih prostorov v lasti Občine Selnica ob Dravi

31. 8. 2016 – 3. dopisna seja

pdf Vabilo
Novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Obnova šolskega športnega igrišča v Gradišču na Kozjaku

7. 7. 2016 – 13. seja

Vabilo
Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK-a Občine Selnica ob Dravi za obdobje od 2011 do 2016
Letno poročilo ZD dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2015
Letno poročilo OŠ Selnica ob Dravi za leto 2015
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Selnica ob Dravi – prva obravnava
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 387/2 in 396/9 k. o. Sp. Selnica 
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda ZD dr. Adolfa Drolca Maribor

21. 4. 2016 – 12. seja

pdf  Vabilo
pdf  Trendi varnostnih pojavov za leto 2015 na območju Občine Selnica ob Dravi
Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2015
Elaborat GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Selnica ob Dravi za leto 2016
Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2015
Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 – hitri postopek
Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ruše za območje Občine Selnica ob Dravi (parc. št. 114/9, 115/3 in 288/4 v k.o. Veliki Boč)
Letni program turizma 2016
Sklep o podelitvi spominskih plaket občine
Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Selnica ob Dravi
Sklep o postopku javnega razpisa in predlog za imenovanje direktorja Javnega zavoda Center Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi

25. 2. 2016 – 11. seja

Vabilo
Volitve in imenovanja
Obravnava in potrditev novelacije Investicijskega programa za “Rekonstrukcijo kletne etaže v objektu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za potrebe centralne sterilizacije in pralnice perila”
Sklep o soglasju k uskladitvi ekonomske cene v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2016 – druga obravnava
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), investicija ceste Kaube – Raušl
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), investicija cesta Pečlin – Kresnik – Knap
Letni program športa Občine Selnica ob Dravi
Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi

21. 1. 2016 – 10. seja

pdf Vabilo
Obravnava in sprejem elaborata GJS oskrba s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi za leto 2016 in sklepa o določitvi nove cene vodarine
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2016 – prva obravnava
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov socialno humanitarnih društev in drugih socialno varstvenih programov v Občini Selnica ob Dravi – druga obravnava
Obravnava in sprejem soglasja k Statutu JZ Kulturno inforamcijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi

17. 12. 2015 – 9. seja

pdf Vabilo
Prenehanje veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o.
Sklep o pristopu za ustanovitev LAS Drava
Sklep o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Selnica ob Dravi za programsko obdobje 2015 – 2020 – skrajšan postopek
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov socialno – humanitarnih društev in drugih socialno varstvenih programov v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava
Soglasje k Statutu JZ Kulturno informacijski turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi

10. 11. 2015 – 2. dopisna seja

pdf Vabilo
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Obnova športnega igrišča na Fali
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Obnova šolskega športnega igrišča v Gradišču na Kozjaku

8. 10. 2015 – 8. seja

Vabilo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 – hitri postopek
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Selnica ob Dravi za programsko obdobje 2015 – 2020 – druga obravnava
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje pokopališke  in pogrebne dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi – druga obravnava 
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem v Občini Selnica ob Dravi – druga obravnava 
Navodila in cenik za najem poslovnih prostorov Občine Selnica ob Dravi
Letno poročilo Mariborski vodovod d.d. za leto 2014
Imenovanje sodnika porotnika pri Okrožnem sodišču v Mariboru

10. 9. 2015 – 7. seja

Vabilo
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Selnica ob Dravi –   druga obravnava
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Selnica ob Dravi – druga obravnava
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Selnica ob Dravi v prvem polletju 2015
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 – hitri postopek
Odlok o občinskih javnih gospodarskih službah v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje pokopališke  in pogrebne dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
Sklep o sprejemu uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi – UPB1
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in pristojnosti vaških odborov Občine Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
Sklep o soglasju k imenovanju predlagane kandidatke za direktorico Javnega zavoda Mariborska knjižnica

18. 6. 2015 – 6. seja

pdf Sklep o določitvi plačnega razreda za delovno mesto direktorja Javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi – dodatno gradivo
Vabilo
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Selnica ob Dravi – prva obravnava
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava
pdf Obvezna razlaga 26a. člena in priloge 1 Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Selnica ob Dravi – hitri postopek
pdf Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Selnica ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020 – prva obravnava
pdf Letni program športa Občine Selnica ob Dravi za leto 2015
Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi za leto 2015
pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno inforamacijsko turistični center Arnolda Tovornika s knjižnico Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
pdf Sklep o imenovanju Sveta zavoda za Javni zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnolda Tovornika s knjižnico Selnica ob Dravi

16. 4. 2015 – 5. seja

pdf Vabilo
Letno poročilo Osnovne šole Selnica ob Dravi za leto 2014
Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2014
Letno poročilo Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca za leto 2014
Trendi varnostnih pojavov za leto 2014 za območje Občine Selnica ob Dravi
Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2014 – hitri postopek
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi, programsko obdobje 2014-2020 – skrajšan postopek
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture – Javni zavod Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi
pdf Sklep o imenovanju v. d. direktorja Javnega zavoda Kulturno informacijsko turističnega centra Arnolda Tovornika s knjižnico Selnica ob Dravi
Sklep o seznanitvi z zapisniki zborov občanov
Sklep o podelitvi spominskih plaket občine

27. 3. 2015 – 1. dopisna seja

pdf Vabilo
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Investicija cesta Seršen – Grašič

5. 2. 2015 – 4. seja

pdf Vabilo
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 – drugo branje
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi – druga obravnava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Selnica ob Dravi – skrajšan postopek

18. 12. 2014 – 3. seja

pdf Vabilo
pdf Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 – prvo branje
pdf Sklep o začasnem financiranju za leto 2015
pdf Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnolda Tovornika s knjižnico Selnica ob Dravi – prva obravnava
pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
pdf Spremembe in dopolnitve Pravilnika o prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
pdf Sklep o imenovanju v Svet Zavoda za gozdove RS, Območna enota Maribor

20. 11. 2014 – 2. seja

pdf Vabilo
Ugotovitveni sklep
Imenovanja in volitve

23. 10. 2014 – 1. seja

pdf Vabilo
Poročilo o izidu volitev v Občini Selnica ob Dravi

Skip to content