22. 9. 2022 – 26. seja

Vabilo 26. seja.
3. Zapisnik 25. seje.
7. Potrditev elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi za leto 2022.
8. Poročilo o izvrševanu proračuna Občine Selnica ob Dra vi v prvem polletju leta 2022.
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o poračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2022 – skrajšanj postopek.
10. Potrditev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v občini Selnica ob Dravi na par. št. 173/41 in del 173/54 k.o. Zgornja Selnica (ID 2958).
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor – skrajšan postopek.
12. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Selnica ob Dravi.
13. Sklep o razveljavitvi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem v občini Selnica ob Dravi.
14. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 453/1, 453/2, 455, 452/18, 452/17, 452/13, 452/15, 452/16, 452/10, 452/19, 452/20 vse v k.o. Zgornja Selnica.
15. Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Selnica ob Dravi – skrajšani postopek.
16. Odlok o koncesiji za izvajanjejavne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Selnica ob Dravi – prva obravnava.

10. 6. 2022 – 3. dopisna seja

Vabilo 3. dopisna seja.
Odlok o sprmemebah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2022.

26. 5. 2022 – 25. seja

Vabilo 25. seja.
3. Zapisnik 24. seje.
6. Soglasje k dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu.
7. Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi za leto 2022.
8. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki 2022.
9. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalno energetskega koncepta Občine Selnica ob Dravi za leto 2021.
10. Pristop Občine Selnica ob Dravi h Konvenciji županov.
11. Trendi varnostnih pojavov v letu 2021 na območju Občine Selnica ob Dravi.
12. Letno poročilo Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor za leto 2021.
13. Poročilo o delu Skupne občinske uprave Maribor za Občino Selnica ob Dravi za leto 2021.
14. Letno poročilo Osnovne šole Selnica ob Dravi za leto 2021.
15. Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2021.
16. Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2021.
17. Soglasje k izplačilu redne delovne uspešnosti za direktorje (plačna skupina B) v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2021.
18. Soglasje k rebalansu finančnega načrta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2022. Rebalans finančnega načrta 2022.
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2022 – hitri postopek.
20. Letno poročilo Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2021.
21. Elaborat o oblikovanju cen storite v obvezne obč. gosp.javne službe odvajna in češčenja odpadne vode 2022.

31. 3. 2022 – 24 seja

Vabilo 24. seja.
3. Zapisnik 23. seje.
6. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Selnica ob Dravi.
7. Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Selnica ob Dravi za leto 2021.
8. Soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Selnica za leto 2021
9. Soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti direktorja Javnega zavoda Center Arnold Tovornik za leto 2021.
10. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava.
11. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju fizioterapije v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava.
12. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstva za odrasle v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava.
13. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava.
14. Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi za leto 2022.
15. Letni program športa Občine Selnica ob Dravi za leto 2022.
16. Letni program turizma Občine Selnica ob Dravi za leto 2022.
17. Sklep o določitvi višine zakupnine za žarno nišo na pokopališču v Selnici ob Dravi.
18. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah.
19. Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2021.

3. 3. 2022 – 23. seja

Vabilo 23. seja.
3. Zapisnik 22. seje.
6. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Nigrad , d. o. o.
7. Sklep o pooblastilu županji za potrditev ID za projekte v načrtu Razvojnih programov v Občini Selnica ob Dravi za leto 2022.
8. Poslovnik Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi – druga obravnava.
9. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Selnica ob Dravi – druga obravnava.
10. Pravilnik o uporabi vozila za prevoz starejših v Občini Selnica ob Dravi.
11. Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov na območju Občine Selnica ob Dravi.
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2022 – hitri postopek.
13. Predinvesticijska zasnova in Investicijski program za vrtec Selnica ob Dravi.
14. Lokalno energetski koncept Občine Selnica ob Dravi. LEK Selnica ob Dravi celotni.
15. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 453, 452/14, 452/10, 452/11, 452/13 in 452/12, vse k. o. Zg. Selnica.

15. 12. 2021 – 22. seja

Vabilo 22. seja.
3. Zapisnik 21. seje.
6. Strateški načrt Centra Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za obdobje 2021-2026 – hitri postopek.
7. Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda kulturno informacijskega centra s knjižnico Selnica ob Dravi – hitri postopek.
8. Poslovnik Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi – prva obravnava.
9. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Selnica ob Dravi – prva obravnava.
10. Odlok o spremembah Odloka o proračunu za leto 2022 – hitri postopek.

21. 10. 2021 – 21 seja

Vabilo 21. seja.
3. Zapisnik 20. seje.
6. Imenovanje predstavnice v Svet zavoda Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda OŠ Selnica ob Dravi.
7. Sklep o soglasju k povečanemu oz. znižanemu številu otrok v vrtcu Kobanček Selnica ob Dravi.
8. Spremembe in dopolnitve sklepa o določitvi ekonomske cene v v javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi.
9. Sklep p potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja 24 – urne dežurne pogrebne službe v Občini Selnica ob Dravi.
10. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na področju kulture.
11. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Selnica ob Dravi v prvem polletju 2021.
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2021-hitri postopek.

17. 6. 2021 – 20. seja

Vabilo 20.  seja.
3. Zapisnik 19. seje.
6. Sklep o imenovanju nadomestnega člana statutarno pravne komisije
6. Sklep o imenovanju nadomestne članice komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
6. Sklep o imenovanju nadomestnih članov odbora za negospodarstvo.
6. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana OS o prehodu mandata na naslednjo članico.
6. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice OS in o prehodu mandata na naslednjega člana.
7. Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi za leto 2021.
9. Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Selnica ob Dravi.
8. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitve obv. gosp. slušbe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2021.
10. Trendi varnostnih pojavov v letu 2020 na območju Občine Selnica ob Dravi.
11. Poročilo o delu Skupne občinske uprave Maribor za občino Selnica ob Dravi v letu 2020.
12. Letno poročilo Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor za leto 2020.
13. Letno poročilo Osnovne šole Selnica ob Dravi za leto 2020.
14. Letno poročilo Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2020.
15. Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2020.
16. Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2020.
17. Pravilnik o uporabi telovadnic v Osnovni šoli Selnica ob Dravi.
18. Sklep o mnenju Občine Selnica ob Dravi k osnutku pokrajinske zakonodaje.
19. I. rebalans 2021 – OS.

20. 5. 2021 – 19. seja

1. Vabilo 19. seja.
3. Zapisnik 18. seje.
6. Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi.
7. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o. – uradno prečiščeno besedilo – skrajšan postopek.
8. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Selnica ob Dravi.
9. Sklep o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice Osnovne šole Selnica ob Dravi za leto 2020.
10. Soglasje k izplačilu redne delovne uspešnosti za direktorje (plačna skupina B) v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2020.
11. Soglasje k izplačilu redne delovne uspešnosti za direktorja Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2020.
12. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 423-8, 363-3.
13. Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi za leto 2021.
14. Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Selnica ob Dravi.
15. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2021.
16. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalno energetskega koncepta Občine Selnica ob Dravi za leto 2020.
17. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju nakupa in izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju Občine Selnica ob Dravi-skrajšan postopek.
18. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek.
19. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek.
20. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek.
21. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi ( ID 1441 ) – prva obravnava.

25. 3. 2021 – 18. seja

1. Vabilo 18. seja.
3. Zapisnik 17. seje.
6. Potrditev zaprte Liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje.
7. Sklep o pooblastilu županji za potrditev investicijske dok. za projekte v NRP Občine Selnica ob Dravi za leto 2021.
8. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Selnica ob Dravi za leto 2021 in 2022.
9. Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi za leto 2021.
10. Letni program športa Občine Selnica ob Dravi za leto 2021.
11. Letni program turizma Občine Selnica ob Dravi za leto 2021.
12. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije 24.urne dežurne pogrebne službe v Občini Selnica ob Dravi – druga obravnvava.
13. Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2020 – hitri postopek.
14. Odlok o spremembi meje med naseljema zg. Boč in Sp. Boč – prva obravnava.
15. Odlok o OPPN za gradnjo vrtca in večnamenske športne dvorane – druga obravnava.
16. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 324 k.o. Sp. Vurmat.
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi – prva obravnava.

11. 2. 2021 – 17. seja

1. Vabilo 17. seja.
3. Zapisnik 16. seje.
5 . Imenovanja in volitve:

6. Obravna zahtev Civilne iniciative ZA Selnico.
7. Seznanitev z osnutki pokrajinske zakonodaje.
8. Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2021 – druga obravnava.
9. Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2022 – druga obravnava.
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek.
11. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava.

17. 12. 2020 – 16. seja

1. Vabilo 16. seja.
2. Zapisnik 15. seje.
5. Sklep o soglasju k imenovanju predlagane kandidatke za direktorico Javnega zavoda Mariborska knjižnica.
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor-skrajšani postopek.
7. Seznanitev z zahtevo Civilne iniciative ZA Selnico. 7. 1. Dodatno gradivo. 7.2 Dodatek h gradivu za sejo.
8. Pobuda za spremembo 111. člena odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Selnica ob Dravi.
9. Dogovor o sodelovanju med Občino Selnica ob Dravi in Snago pri izvajanju projekta postavitve pilotne naprave za predelavo biološko razgradljivih odpadkov.
10. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi za leto 2021.
11. Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2021 – prva obravnava.
12. Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2022 – prva obravnava.
13. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov.

1. 10. 2020 – 15. seja

1. Vabilo 15. seja.
3. Zapisnik 14. seje.
6. Pravilnik o uporabi telovadnic v OŠ Selnica ob Dravi.
7. Odlok o OPPN za gradnjo vrtca in večnamenske športne dvorane v Selnici ob Dravi.
8. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Selnica ob Dravi -prva obravnava.
9. Pravilnik o subvencioniranju sistemov za zbiranje in uporabo deževnice ter ureditev virov pitne vode za gospodinjstva v Občini Selnica ob Dravi.
10. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Selnica ob Dravi.
11. Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi za leto 2020.
12. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Selnica ob Dravi v prvem polletju.
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2020-hitri postopek.

3. 9. 2020 – 14. seja

1. Vabilo 14. seja.
3. Zapisnik 13. seje.
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100288251 v občini Selnica ob Dravi -prva obravnava.

18. 6. 2020 – 13. seja

1. Vabilo 13. seja.
3. Zapisnik 12. seje, Zapisnik 2. dopisne seje.
6. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda ZD dr. A. D. Maribor.
7. Trendi varnostnih pojavovo v letu 2019 na območju Občine Selnica ob Dravi.
8. Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2019.
9. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva MB za leto 2019.
10. Letno poročilo Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor za leto 2019.
11. Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2019.
12. Letno poročilo Osnovne šole Selnica ob Dravi za leto 2019.
13. Letno poročilo Javnega zavoda Center Arnold Tovornik za leto 2019.
14. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100288251 v občini Selnica ob Dravi.
15. Dogovor o pogojih navezave kanalizacijskega sistema občine Ruše na čistilno napravo Selnica ob Dravi.
16. Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Selnica ob Dravi.
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi.

4. 5. 2020 – 2. dopisna seja

1. Vabilo 2. dopisna seja.
2. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Selnica ob Dravi.

30. 4. 2020 – 12. seja

1. Vabilo 12. seja.
3. Zapisnik 11. seje.
5. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalno energetskega koncepta Občine Selnica ob Dravi v letu 2019
6. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Selnica ob Dravi.
7. Letni program turizma Občine Selnica ob Dravi za leto 2020.
8. Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.
9. Sklep o pooblastilu županji za potrditev investicijske Dokumentacije za projekte v načrtu razvojnih programov občine Selnica ob Dravi za leto 2020.
10. Sklep o seznanitvi z zapisnikom komisije za priznanja in nagrade Občine Selnica ob Dravi in potrditev nagrajencev spominskih plaket za leto 2019.
11. Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi.
12. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Selnica ob Dravi.
13. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Ureditev otroškega igrišča na podružnični šoli Sveti Duh na Ostrem vrhu.

27. 2. 2020 – 11. seja

1. Vabilo 11. seja.
3. Zapisnik 10. seje.
6. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Cesta k šoli Sveti Duh na Ostrem vrhu.
7. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Ureditev javnih poti v Občini Selnica ob Dravi v letu 2020.
8. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Ureditev komunalne infrastrukture v naselju Sp. in Zg. Selnica.
9. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Vodovod Sveti Duh na Ostrem vrhu.
10. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Selnica ob Dravi za leto 2020.

30. 1. 2020 – 10. seja

1. Vabilo 10. seja.
3. Zapisnik 9. seje.
6. Sklep o imenovanju nadomestne članice.
7. Odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2020 – druga obravnava.
8. Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi za leto 2020.
9. Letni program športa Občine Selnica ob Dravi za leto 2020.
10. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020 za občino Selnica ob Dravi.

19. 12. 2019 – 9. seja

1. Vabilo 9. seja.
3. Zapisnik 8. seje.
6. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Selnica ob Dravi – druga obravnava.
7. Odlok o območju obveznega soglasja za spreminjanje meje parcel na območju občine Selnica ob Dravi – druga obravnava.
8. Sklep o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi za leto 2020.
9. Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi- prva obravnava.

28. 11. 2019 – 8. seja

1. Vabilo 8. seje.
3. Zapisnik 7. seje.
6. Imenovanja in volitve – Sklep o imenovanju nadomestne članice odbora za negospodarstvo.
7. Sklep o soglasju k povečanemu število otrok v oddelkih vrtca in soglasje k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu Kobanček Selnica ob Dravi.
8. Soglasje k statusnemu preoblikovanju zasebne lekarniške dejavnosti Lekarna Anita.
9. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor – druga obravnava.
10. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Snaga d.o.o. – druga obravnava.
11. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Selnica ob Dravi – prva obravnava.
12. Odlok o območju obveznega soglasja za spreminjanje mej parcel na območju občine Selnica ob Dravi – prva obravnava.
13. Sklep o brezplačnem prenosu zemljišča.
14. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za gradnjo stavbe za skladiščenje in predelavo lesa in lesne biomase.

26. 9. 2019 – 7. seja

Vabilo 7. seje.
Zapisnik 6. seje.
Trendi varnostnih pojavov 2018 na območju občine Selnica ob Dravi.
Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Selnica ob Dravi.
Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor.
Realizacija proračuna Občine Selnica ob Dravi za obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.
Rebalans proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.
Sprememba cene zakupnine za žarne niše na pokopališču v Selnici ob Dravi.
Novelacija DIIP Habidov jarek.
Novelacija DIIP Vinski vrh.

13. 6. 2019 – 6. seja

DODATNO GRADIVO
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Cestna odseka Lipušev jarek.

Vabilo 6. seje.
Zapisnik 5. seje.
Zapisnik 1. dopisne seje.
Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda KITC.
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta.
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o. – prva obravnava.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019 – hitri postopek.
Odlok o javnem glasilu Občine Selnica ob Dravi – druga obravnava.
Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Selnica ob Dravi.
Sklep o ugotovitvi javne koristi za pridobitev zemljišča.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
Sklep o pravilih in cenik storitev najema prireditvenega šotora in opreme Občine Selnica ob Dravi.
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Cesta na Vinski vrh.
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Delna ureditev ceste Habidov jarek.

10. 5. 2019 – 1. dopisna seja

Vabilo 1. dopisna seja.
Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Selnica ob Dravi.
Zapisnik 1. dopisne seje.

25. 4. 2019 – 5. seja

Vabilo 5. seje.
Zapisnik 4. seje.
Imenovanje predstavnika Občine Selnica ob Dravi v Svet lokalnih skupnosti CSD Maribor.
Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2018.
Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2018.
Letno poročilo OŠ Selnica ob Dravi za leto 2018.
Letno poročilo Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor za leto 2018.
Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2018 ter program dela za leto 2019.
Soglasje k uskladitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Selnica ob Dravi.
Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Selnica ob Dravi.
Odlok o javnem glasilu Občine Selnica ob Dravi – prva obravnava.
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi – uradno prečiščeno besedilo 2.
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi – uradno prečiščeno besedilo 2.
Pravilnik o protokolarnih obveznostih pri izvedbi jubilejnih porok v Občini Selnica ob Dravi.
Pravilnik o subvencioniranju nakupa in izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju občine Selnica ob Dravi.
Izhodišča za načrtovanje trajnostnega razvoja v Občini Selnica ob Dravi.
Sklep o seznanitvi z zapisnikom Komisije za priznanja in nagrade Občine Selnica ob Dravi in potrditev nagrajencev spominskih plaket za leto 2018.

14. 3. 2019 – 4. seja

Vabilo 4. seje.
Zapisnik 3. seje.
Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK-a Občine Selnica ob Dravi za leto 2018.
Odlok o zaključnem račun Občine Selnica ob Dravi za leto 2018 – hitri postopek.
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019 – druga obravnava.
Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Selnica ob Dravi – druga obravnava.
Pravilnik o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna Občine Selnica ob Dravi.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek.
Sklep o soglasju k uskladitvi ekonomske cene v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi.
Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.
Letni program športa Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.
Letni program turizma Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.

14. 2. 2019 – 3. seja

Vabilo 3. seje.
Zapisnik 2. seje.
Ugotovitveni sklep.
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019-prva obravnava.
Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava.
Sprememba Sklepa o sklenitvi sporazuma o pobratnju Občine Selnica ob Dravi in Občine Kostrena.
Poročilo o stanju bivše stražarnice pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu.

20. 12. 2018 – 2. seja

Vabilo 2. seje.
Ugotovitveni sklep.
Zapisnik 1. seje.
Zapisnik 2. seje KMVVI.
Informacija o izhodiščih za pripravo Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.
Sklep o začasnem financiranju 2019.
Uskladitev meje občine z mejami parcel z Mestno občino Maribor.

6. 12. 2018 – 1. seja

Vabilo 1. seje.
Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana in člane občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi.

 

Pobude in vprašanja svetnikov

Pobude in vprašanja, podane na 21. seji.
Pobude in vprašanja, podane na 18. seji.
Pobude in vprašanja, podane na 17. seji.
Pobude in vprašanja, podane na 16. seji.
Pobude in vprašanja, podana na 13. seji.
Pobude in vprašanja, podane na 12. seji.
Pobude in vprašanja, podane na 10. seji.
Pobude in vprašanja, podane na 9. seji.
Pobude in vprašanja, podane na 7. seji.
Pobude in vprašanja, podane na 6. seji.

 

VIDEO POSNETKI SEJ OBČINSEKGA SVETA

17. Redna seja.
16. Redna seja.
15. Redna seja.
14. Redna seja.
13. Redna seja.
11. Redna seja.
10. Redna seja.
9. Redna seja.
8. Redna seja.
7. Redna seja.
6. Redna seja.
Svečana seja.
5. Redna seja
4. Redna seja.
2. Redna seja.
1. Redna seja.

Skip to content