OBRAZEC pobude in vprašanja.

11. 5. 2023 – 1. izredna seja

Vabilo 1. izredna seja.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2023 – hitri postopek.

13. 4. 2023 – 5. seja

Vabilo 5. seja.
3. Zapisnik 4. seje.
6. Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Selnica ob Dravi.
7. Sklep o potrditvi cen storitev in elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi za leto 2023.
8. Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborat o oblikovanju cen odvajana in čiščenja odpadne vode v občini Selnica ob Dravi.
9. Letno poročilo Osnovne šole Selnica ob Dravi za leto 2022.
10. Soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Selnica ob Dravi za leto 2022.
11. Letno poročilo Javni zavod Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2022.
12. Soglasje o soglasju k izplačiu redne delovne uspešnosti za direktorja JZ Center Arnold Tovornik Selnica.
13. Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2022.
14. Soglasje k izplačilu redne delovne uspešnosti za direktorje ZD Adolfa Drolca Maribor.
15. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalno energetskega koncepta Občine Selnica ob Dravi za leto 2022.
16. Zaključni račun Občine Selnica ob Dravi za leto 2022 – skrajšan postpek.

16. 3. 2023 – 4. seja

Vabilo 4. seja.
3. Zapisnik 3. seje.
5. Imenovanje predstavnice Občine Selnica v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo.
6. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Selnica ob Dravi za leto 2023.
7. Letni program športa Občine Selnica ob Dravi za leto 2023.
8. Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi 2023.
9. Letni program turizma Občine Selnica ob Dravi za leto 2023.
10. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Selnica ob Dravi.
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d. o. o. – skrajšani postopek.
12. Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2023 – druga obravnava.

19. 1. 2022 – 3. seja

Vabilo 3. seja.
3. Zapisnik 2. seje.
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek.
7. Odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2023 – prva obravnava.

22. 12. 2022 – 2. seja

Vabilo 2. seja.
3. Zapisnik 1. seje.
5. Ugotovitveni sklep.
7. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju za obdobje januar-marec 2023.
8. Seznanitev s Strategijo razvoja in trženja ponudbe destinacija Pohorje in Akcijskim načrtom.

 

8. 12. 2022 – 1. seja

Vabilo 1. seje.
Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov občinskega sveta.


Posnetki sej

1. seja.
2. seja.
3. seja.

Skip to content