OBRAZEC pobude in vprašanja.

13. 6. 2024 – 12. seja

Vabilo 12. seja.
3. Zapisnik 11. seje.
7. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi za leto 2024.
8. Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborat o oblikovanju cen izvajanja GJS odvajanje in čiščenje odpadne vode.
9. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2024 za občine Mestna občina Maribor, Starše, Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Hoče – Slivnica.
10. Letno poročilo Osnovne šole Selnica ob Dravi za leto 2023.
11. Letno poročilo javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2023.
12. Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2023
13. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.
14. Trendi varnostnih pojavov v letu 2023 na območju Občine Selnica ob Dravi.
15. Poročilo o delu Skupne občinske uprave Maribor za Občino Selnica ob Dravi za leto 2023.
16. Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2023.
17. Letno poročilo Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor za leto 2023.
18. Odlok o sofinanciranju programov športa v občini Selnica ob Dravi – prva obravnava.
19. Letni program športa za leto 2024.

25. 4. 2024 – 11. seja

Vabilo 11. seja.
3. Zapisnik 10. seje.
6. Sklep o imenovanju nadomestne članice nadzornega odbora.
6. Sklep o imenovanju nadomestnega člana odbora za negospodarstvo.
7. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Selnica ob Dravi za leto 2024.
8. Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Selnica ob Dravi za leto 2023.
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda OŠ Selnica ob Dravi – skrajšan postopek.
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Selica ob Dravi – skrajšani postopek.
11. Sklep o mnenju lokalne skupnosti h kandidatki za ravnateljico OŠ Selnica ob Dravi.
12. Sklep o oglasju k določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Selnica ob Dravi za leto 2023.
13. Sklep o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorja JZ Centra Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2023.
14. Sklep o soglasju k izplačilu redne delovne uspešnosti za direktorje in zaposlene v plačni skupini B v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2023.
15. Sklep o podpisu sporazuma z Mestno občino Petrinja.
16. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 790 v k. o. 625 – Gradišče in parc. št. 575/2 v k. o. 630 – Gerečja vas.
17. Letni program za kulturo Občine Selnica ob Dravi 2024-2028.
18. Letni program turizma Občine Selnica ob Dravi za leto 2024.
19. Zaključni račun proračuna Občine Selnica ob Dravi – skrajšan postopek.
20. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalno energetskega koncepta Občine Selnica ob Dravi za leto 2023.

21. 2. 2024 – 10. seja

Vabilo 10. seja.
3. Zapisnik 9. seje.
6. Sklep o ukinitvi Podružnične šole Gradišče na Kozjaku.
7. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Selnica ob Dravi.
8. Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2024 – druga obravnava.
9. Predstavitev Strategije razvoja Občine Selnica ob Dravi do leta 2040.
10. Predstavitev projekta “Črpalne hidroelektrarne (ČHE) Kozjak na Dravi in 2×400 kV daljnovodna povezava”.

25. 1. 2024 – 9. seja

Vabilo 9. seja.
3. Zapisnik 8. seje.
6. DIIP “Celovita oskrba s pitno vodo v SV Slovenji”.
7. Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2024 – prva obravnava.

14. 12. 2023 – 8. seja

Vabilo 8. seja.
3. Zapisnik 7. seje.
6. Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega podjetja Snaga d. o. o.
7. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi – skrajšani postopek.
8. Sklep o pooblastilu županji za podpis pooblastila Odvetniški pisarni Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek.
10. Sklep o pooblastiu županji za potrditev investicijske dokumentacje za projekte v NRP Občine Selnica ob Dravi za leto 2023.
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2023 – skrajšani postopek.
12. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi za leto 2024.

21. 9. 2023 – 7. seja

Vabilo 7. seja.
3. Zapisnik 6. seje.
6. Sklep o imenovanju predstavnice zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javni zavod Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi.
7. Spremembe in dopolnitve Sklepa o uskladitvi ekonomske cene v vzgojno izobraževalnem zavodu Osnovne šole Selnica ob Dravi.
8. Sklep o soglasju k povečanemu oz. znižanemu številu otrok v oddelkih vrtca Kobanček Selnica ob Dravi.
9. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc.št. 454-1, k.o. Zg. Selnica, 429-3 k.o. Sp. Selnica.
10. Odlok o občinskih cestah v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava.
11. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Selnica ob Dravi v prvem polletju leta 2023.
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2023.
13. Sklep o potrditvi novelacije investicijskega progrma za projekt gradnje vrtca.

21. 6. 2023 – 6. seja

Vabilo 6. seja.
3. Zapisnik 5. seje in 1. izredne seje.
7. Trendi varnostnih pojavov v letu 2022 na območju Občine Selnica ob Dravi.
8. Poročilo o delu Skupne občinske uprave Maribor za Občino Selnica ob Dravi za leto 2022.
9. Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2022.
10. Letno porrčilo Svetovalnega centra za otroke in mladostnike Maribor za leto 2023.
11. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gosp. službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2023 za več občin.
12. Sklep o uskladitvi eknomske cene v vzgojno izobraževalnem zavodu vrtec Kobanček Osnovna šola Selnica ob Dravi.
13. Odlok o razveljavitvi dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Selnica ob Dravi ki se nanaša na 105. člen odloka – skrajšan postopek.
14. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi režijskega obrata občine Selnica ob Dravi – skrajšani postopek.
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Selnica.- skrajšani posotpek.
16. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Selnica ob Dravi za leto 2023  hitri postopek.
17. Sporazum o sodeovaju in vzpostavljanju prijateljskih odnosov med Občino Petrinje in Občino Selnica ob Dravi.

11. 5. 2023 – 1. izredna seja

Vabilo 1. izredna seja.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2023 – hitri postopek.

13. 4. 2023 – 5. seja

Vabilo 5. seja.
3. Zapisnik 4. seje.
6. Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Selnica ob Dravi.
7. Sklep o potrditvi cen storitev in elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi za leto 2023.
8. Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborat o oblikovanju cen odvajana in čiščenja odpadne vode v občini Selnica ob Dravi.
9. Letno poročilo Osnovne šole Selnica ob Dravi za leto 2022.
10. Soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Selnica ob Dravi za leto 2022.
11. Letno poročilo Javni zavod Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2022.
12. Soglasje o soglasju k izplačiu redne delovne uspešnosti za direktorja JZ Center Arnold Tovornik Selnica.
13. Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2022.
14. Soglasje k izplačilu redne delovne uspešnosti za direktorje ZD Adolfa Drolca Maribor.
15. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalno energetskega koncepta Občine Selnica ob Dravi za leto 2022.
16. Zaključni račun Občine Selnica ob Dravi za leto 2022 – skrajšan postpek.

16. 3. 2023 – 4. seja

Vabilo 4. seja.
3. Zapisnik 3. seje.
5. Imenovanje predstavnice Občine Selnica v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo.
6. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Selnica ob Dravi za leto 2023.
7. Letni program športa Občine Selnica ob Dravi za leto 2023.
8. Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi 2023.
9. Letni program turizma Občine Selnica ob Dravi za leto 2023.
10. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Selnica ob Dravi.
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d. o. o. – skrajšani postopek.
12. Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2023 – druga obravnava.

19. 1. 2023 – 3. seja

Vabilo 3. seja.
3. Zapisnik 2. seje.
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek.
7. Odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2023 – prva obravnava.

22. 12. 2023 – 2. seja

Vabilo 2. seja.
3. Zapisnik 1. seje.
5. Ugotovitveni sklep.
7. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju za obdobje januar-marec 2023.
8. Seznanitev s Strategijo razvoja in trženja ponudbe destinacija Pohorje in Akcijskim načrtom.

 

8. 12. 2022 – 1. seja

Vabilo 1. seje.
Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov občinskega sveta.


Posnetki sej

1. seja.
2. seja.
3. seja.

Skip to content