26. 9. 2019 – 7. seja

Vabilo 7. seje.
Zapisnik 6. seje.
Trendi varnostnih pojavov 2018 na območju občine Selnica ob Dravi.
Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Selnica ob Dravi.
Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor.
Realizacija proračuna Občine Selnica ob Dravi za obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.
Rebalans proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.
Sprememba cene zakupnine za žarne niše na pokopališču v Selnici ob Dravi.
Novelacija DIIP Habidov jarek.
Novelacija DIIP Vinski vrh.

13. 6. 2019 – 6. seja

DODATNO GRADIVO
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Cestna odseka Lipušev jarek.

Vabilo 6. seje.
Zapisnik 5. seje.
Zapisnik 1. dopisne seje.
Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda KITC.
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta.
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o. – prva obravnava.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019 – hitri postopek.
Odlok o javnem glasilu Občine Selnica ob Dravi – druga obravnava.
Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Selnica ob Dravi.
Sklep o ugotovitvi javne koristi za pridobitev zemljišča.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
Sklep o pravilih in cenik storitev najema prireditvenega šotora in opreme Občine Selnica ob Dravi.
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Cesta na Vinski vrh.
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Delna ureditev ceste Habidov jarek.

10. 5. 2019 – 1. dopisna seja

Vabilo 1. dopisna seja.
Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Selnica ob Dravi.
Zapisnik 1. dopisne seje.

25. 4. 2019 – 5. seja

Vabilo 5. seje.
Zapisnik 4. seje.
Imenovanje predstavnika Občine Selnica ob Dravi v Svet lokalnih skupnosti CSD Maribor.
Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2018.
Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2018.
Letno poročilo OŠ Selnica ob Dravi za leto 2018.
Letno poročilo Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor za leto 2018.
Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2018 ter program dela za leto 2019.
Soglasje k uskladitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Selnica ob Dravi.
Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Selnica ob Dravi.
Odlok o javnem glasilu Občine Selnica ob Dravi – prva obravnava.
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi – uradno prečiščeno besedilo 2.
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi – uradno prečiščeno besedilo 2.
Pravilnik o protokolarnih obveznostih pri izvedbi jubilejnih porok v Občini Selnica ob Dravi.
Pravilnik o subvencioniranju nakupa in izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju občine Selnica ob Dravi.
Izhodišča za načrtovanje trajnostnega razvoja v Občini Selnica ob Dravi.
Sklep o seznanitvi z zapisnikom Komisije za priznanja in nagrade Občine Selnica ob Dravi in potrditev nagrajencev spominskih plaket za leto 2018.

14. 3. 2019 – 4. seja

Vabilo 4. seje.
Zapisnik 3. seje.
Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK-a Občine Selnica ob Dravi za leto 2018.
Odlok o zaključnem račun Občine Selnica ob Dravi za leto 2018 – hitri postopek.
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019 – druga obravnava.
Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Selnica ob Dravi – druga obravnava.
Pravilnik o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna Občine Selnica ob Dravi.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek.
Sklep o soglasju k uskladitvi ekonomske cene v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi.
Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.
Letni program športa Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.
Letni program turizma Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.

14. 2. 2019 – 3. seja

Vabilo 3. seje.
Zapisnik 2. seje.
Ugotovitveni sklep.
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019-prva obravnava.
Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava.
Sprememba Sklepa o sklenitvi sporazuma o pobratnju Občine Selnica ob Dravi in Občine Kostrena.
Poročilo o stanju bivše stražarnice pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu.

20. 12. 2018 – 2. seja

Vabilo 2. seje.
Ugotovitveni sklep.
Zapisnik 1. seje.
Zapisnik 2. seje KMVVI.
Informacija o izhodiščih za pripravo Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.
Sklep o začasnem financiranju 2019.
Uskladitev meje občine z mejami parcel z Mestno občino Maribor.

6. 12. 2018 – 1. seja

Vabilo 1. seje.
Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana in člane občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi.