Neuradna prečiščena besedila

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Selnica ob Dravi – neuradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 17/2010, 2/2014).
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi – neuradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 15/2014, 26/2017).
Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Selnica ob Dravi – neuradno prečiščeno besedilo MUV, št. 18/2015, 29/2017).
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Selnica ob Dravi – neuradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 23/2008,2/2018).

Objavljeni predpisi

Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2024).
Odlok o občinskih cestah v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 20/2023).
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi režijskega obrata občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 15/2023).
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 15/2023).
Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 10/2023).
Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 10/2023).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 2/2023).
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen ravnanja s komunalnimi odpadki (MUV, št. 10/2022).
Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 10/2022).
Sklep o določitvi višine zakupnine za žarno nišo na pokopališču v Selnici ob Dravi (MUV, št. 6/2022).
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 24/2021).
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2021 v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 14/2021).
Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 14/2021)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju nakupa in izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 11/2021).
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 8/2021).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2021).
Pravilnik o subvencioniranju sistemov za zbiranje in uporabo deževnice ter ureditev in obnovo virov pitne vode za gospodinjstva v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2020).
Sklep o potrditvi cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2020).
Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2020).
Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 17/2020).
Sklep o določitvi zakupnine za žarno nišo na pokopališču v Selnici ob Dravi (MUV, št. 18/2019)
Pravilnik sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 12/2019)
Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Selnica ob Dravi. (MUV, št. 10/2019)
Pravilnik o subvencioniranju nakupa in izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in rastlinskih čistilnih naprav na območju občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 10/2019)
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 16/2018)
Spremembe in dopolnitve Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 2/2018)
Odlok o pokopališkem redu na območju občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 33/2017)
Spremembe in dopolnitve Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 29/2017)
Spremembe in dopolnitve Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi(MUV, št. 26/2017)
Spremembe in dopolnitve Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Selnica ob Dravi(MUV, št. 26/2017)
Sklep o preklicu Sklepa o izvajanju lokalne javne službe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Selnica ob Dravi (MUV, št.15/2003)
Sklep o določitvi cen pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 26/2017)
Sklep o preklicu Sklepa o prispevku za prvo priključitev na javno vodooskrbno omrežje v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št.18/2005) in Odloka o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod občine Selnica ob Dravi ter o višini prispevka za priključitev (MUV, št. 7/2006) (MUV, št. 17/2017)
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov javne kanalizacije v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 7/2017)
Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 7/2017)
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 7/2017)
Sklep o sprejetju elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe  o odvajanju in čiščenju odpadne vode v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 2/2017)
Sklep o določitvi cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 8/2016)
Sklep o določitvi cene vodarine na območju Občine Selnica ob Dravi  (MUV, št. 2/2016)
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 20/2015)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/2015)
Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/2015)
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/2015)
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 15/2014)
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 12/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 2/2014)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 17/2010)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za stanovanjsko območje v Selnici ob Dravi v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 11/2010)
Odlok o zimski službi v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2009)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 23/2008)
Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 23/2008)
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in parkirnih površin, v najem v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 5/2006)
Odlok o občinskih cestah v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 15/2002)
Odlok o plakatiranju v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 7/2000)
Odlok o taksi za sanacijo vodovodnega omrežja v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 11/2000)
Pravilnik o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 38/1999)

Skip to content