Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2019)
Sklep o spremembi meje občine Selnica ob Dravi z mejami zemljiških parcel z Mestno občino Maribor (MUV, št. 33/2018)
Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta za del območja enote urejanja prostora S-19 v Selnici ob Dravi (MUV, št. 16/2018)
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Selnica ob Dravi (SD-OPN-2) (MUV, št. 11/2018)
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Selnica ob Dravi (SD-OPN-1) (MUV, št. 11/2018)
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/2017)
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/2017)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 29/2016)
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 29/2016)
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 21/2016)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 21/2016)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o predkupni pravici (MUV, št. 1/2015)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št, 15/2014)
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 12/2014)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 12/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno cono Selnica ob Dravi (MUV, št. 16/2013)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 3/2011)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Selnici ob Dravi (MUV, št. 5/2010)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor-Ruše za območje občine Selnica ob Dravi za leto 2009 (MUV, št. 28/2009)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Selnici ob Dravi (MUV, št. 3/2009)
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del območja katastrske občine Spodnja Selnica (MUV, št. 4/2008)
Odlok o predkupni pravici občine Selnica ob Dravi (MUV, št.  30/2003)
Odlok o zazidalnem načrtu območja Feroterm-Lenterm in Marmoterm v Selnici ob Dravi (MUV, št. 2/2000, 7/2000, 24/2002)