Neuradna prečiščena besedila

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Selnici ob Dravi – neuradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 3/2009, 5/2010).
Odlok o predkupni pravici občine Selnica ob Dravi – neuradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 30/2003, 1/2015)

Objavljeni predpisi

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 26/2023).
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 20/2023).
Odlok o razveljavitvi dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Selnica ob Dravi, ki se nanaša na 105. člen odloka (MUV, št. 15/2023).
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 453/1, 453/2, 455, 452/18, 452/17, 452/13, 452/15, 452/16, 452/10, 452/19, 452/20 vse v k. o. 628 –  Zg. Selnica (MUV, št. 17/2022).
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 13/2022).
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2022).
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2022).
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 11/2021).
Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju Občine Selnica ob Dravi, na parceli št. 324 v k.o. Spodnji Vurmat (ID: 2187) (MUV, št. 8/2021).
Odlok o spremembi meje med naseljema Zgornji Boč in Spodnji Boč v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 8/2021).
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo vrtca in večnamenske športne dvorane v Selnici ob Dravi, v EUP S-3 in S-2 (del) (MUV, št. 8/2021).
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100288251 v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 33/2020).
Odlok o območju obveznega soglasja za spreminjanje meje parcel na območju občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 27/2019)
Sklep o brezplačnem prenosu zemljišča v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2019)
Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za gradnjo stavbe za skladiščenje in predelavo lesa in lesne biomase na parceli št. 142/3 ter bioplinarne, kompostarne in predelave lesa na parcelah št. 136/4 in 134/1, vse v k.o. Spodnja Selnica (ID: 1320) (MUV, št. 25/2019)
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi (MUV, št. 20/2019)
Sklep o pripravi podrobnega prostorskega načrta za gradnjo vrtca in večnamenske športne dvorane v Selnici ob Dravi (MUV, št. 19/2019)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 12/2019)
Sklep o ugotovitvi javne koristi za pridobitev zemljišča v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 12/2019)
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100288251 v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 9/2019)
Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2019)
Sklep o spremembi meje občine Selnica ob Dravi z mejami zemljiških parcel z Mestno občino Maribor (MUV, št. 33/2018)
Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta za del območja enote urejanja prostora S-19 v Selnici ob Dravi (MUV, št. 16/2018)
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Selnica ob Dravi (SD-OPN-2) (MUV, št. 11/2018)
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Selnica ob Dravi (SD-OPN-1) (MUV, št. 11/2018)
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/2017)
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/2017)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 29/2016)
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 29/2016)
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 21/2016)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 21/2016)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o predkupni pravici (MUV, št. 1/2015)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št, 15/2014)
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 12/2014)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 12/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno cono Selnica ob Dravi (MUV, št. 16/2013)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 3/2011)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Selnici ob Dravi (MUV, št. 5/2010)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor-Ruše za območje občine Selnica ob Dravi za leto 2009 (MUV, št. 28/2009)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Selnici ob Dravi (MUV, št. 3/2009)
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del območja katastrske občine Spodnja Selnica (MUV, št. 4/2008)
Odlok o predkupni pravici občine Selnica ob Dravi (MUV, št.  30/2003)
Odlok o zazidalnem načrtu območja Feroterm-Lenterm in Marmoterm v Selnici ob Dravi (MUV, št. 2/2000, 7/2000, 24/2002)

Skip to content