Spoštovani,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS, št. 146/2022, ki je izšel 25. 11. 2022, objavilo 5. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme. Na voljo bo 2 milijona evrov nepovratnih sredstev.
Cilj javnega razpisa je zmanjšati občutljivost slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe, ob enem pa tudi zagotavljanje stabilnega in kakovostnega pridelka. Podnebne spremembe so postale stalnica, zato se je treba nanje prilagoditi z različnimi ukrepi, mednje sodi tudi namakanje kmetijskih zemljišč. Suša in vročina močno prizadeneta pridelovalce hrane, zato želi MKGP s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem slovenske hrane k stabilni proizvodnji slovenske hrane.
Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS), in sicer za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.
Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema.
Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobiti tri ključne dokumente, in sicer:
·         vodno dovoljenje,
·         izvedbo predhodnega postopka oziroma presoje vplivov,
·         odločbo o uvedbi namakanja.

Upravičeni stroški, ki jih je možno uveljavljati na javnem razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda. Upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira (na primer vrtine, akumulacije).
MKGP s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov, daje torej jasen signal potencialnim vlagateljem za čim večja vlaganja v namakalne sisteme, hkrati pa je to tudi spodbuda uporabnikom namakalnih sistemov k intenzivnejšemu povezovanju, ki vodi v zmanjšanje stroškov uporabe namakalnih sistemov na hektar namakalne površine in doseganje večje stroškovne učinkovitosti in porabe sredstev v kmetijstvu.
Rok za prijavo je 3. 2. 2023.
Za podrobnejše informacije o razpisu se lahko obrnete na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na telefonsko številko 01/580 77 92 ali na e-naslov aktrp@gov.si.

Skip to content