Predstavitev projekta »Strategija razvoja občine Selnica ob Dravi

V letu 2020 je občina Selnica ob Dravi pristopila k pripravi strategije razvoja, ki bo vseboval usmeritve občine na področju trajnostnega razvoja, skrbi za aktiviranje vseh razpoložljivih potencialov ob upoštevanju kakovosti življenja ljudi in okolja ter družbene odgovornosti do sedanjih in prihodnjih generacij, za obdobje naslednjih desetih let z usmeritvami do leta 2040.  Strategija razvoja temelji na integriteti, spoštovanju drugačnosti, podpiranju odličnosti, partnerskemu sodelovanju, trajnostnim usmeritvam in timskemu delu.

Strategija razvoja občine Selnica ob Dravi izhaja iz že začrtanih prioritet, ki so vidne v viziji občine, poslanstvu in vrednotah. To so načela trajnostnega razvoja, skrb za aktiviranje vseh razpoložljivih potencialov ob upoštevanju kakovosti življenja ljudi in okolja ter družbene odgovornosti do sedanjih in prihodnjih generacij. Razvoj se načrtuje na vzdrževanju ravnovesja med ekosistemi in potrebami ljudi. To se odraža tudi v poslanstvu občine, to je zagotavljanje storitev in pogojev, ki prispevajo h kakovosti življenja in dela občanov ter organizacij z zadovoljevanjem njihovih potreb glede na dane vire. Poudarek je na celovitosti,  učinkovitosti in fiskalni odgovornosti ter sodelovanju občanov pri upravljanju javnih in lokalnih zadev. V Strategiji razvoja je izpostavljena energetska varčnost na vseh področjih, upoštevanje okolja pri dejavnostih ljudi ter kulturno in športno življenje v občini. Strategija razvoja temelji na integriteti, spoštovanju drugačnosti, podpiranju odličnosti, partnerskemu sodelovanju, trajnostnim usmeritvam ter timskemu delu. V opredelitvah razvoja občine Selnica ob Dravi so izpostavljeni cilji, ki so sestavni del Strategije razvoja in sicer upoštevanje potreb ljudi, iskanje priložnosti za trajnostni razvoj, zdravje in varnost ter pametne usmeritve v prihodnosti.

Strategija razvoja upošteva že začete lokalno-pomembne prioritete, ki jih podpira vodstvo občine,  in sicer prenovo in dograditev telovadnice, obnova vrtca v ekološko in energetsko učinkovit objekt, izgradnja pločnika ob glavni cesti, ustanovitev službe za pridobivanje sredstev razvojnih skladov, aktivnosti za izboljšanje zdravja (manj digitalnih obremenitev za mlade ter manj zdravil za starejše), lokalna pridelava in prodaja hrane, prijazna občina za mlade družine, manj sporov z občani ter posledično manj stroškov z odvetniki, več finančnih sredstev za društva, ki delujejo v občini, vodenje občine v sodelovanju z občani, kvalitetna pitna voda za vse občane, priprava prostorskih pogojev za gradnjo stanovanj, širitev ponudbe ob Jabolčni poti, ureditev vodotokov in obramba pred plazovi, kolesarske in pohodne poti. V razvojnih prioritetah je izpostavljena občina z občinsko upravo kot servis občanov ter gonilo gospodarskega razvoja, ki ga bodo občutili vsi prebivalci Občine Selnica ob Dravi

Gre za strateški in razvojni dokument, pri katerem bodo sodelovali zaposleni iz občinske uprave kot ožja delovna skupina in predstavniki vaških odborov, društev, starejših, športnikov, javnih zavodov, podjetij, zainteresirane javnost in drugi kot širša delovna skupina. V mesecu juliju bodo na osnovi zbranih podatkov o stanju v občini Selnica zbrane pobude, predlogi in razmišljanja ožje in širše delovne skupine ter oblikovani projekti, v skladu z EU prioritetami.

Tako bo nastal delovni dokument strategije razvoja, ki se bo v avgustu in septembru  dopolnjeval in nadgrajeval. Do konca leta bo izdelana končna verzija razvojnega programa Občine Selnica ob Dravi, ki bo odražal participacijo občanov in njihove potrebe.

Posebno  skrb bomo namenili starejšim, ranljivim skupinam, mladim, športnikom, kulturnikom, podjetnikom, invalidom in javnim službam posebnega pomena (gasilci, civilna zaščita). Z njimi bomo posebej pregledali ukrepe in pripravili akcijske načrte s ciljem, da bodo imeli neposreden vpliv na razvoj občine.

Ob nastajanju strategije bomo obveščali  javnost in motivirali občane občine Selnica ob Dravi, da bodo strategijo vzeli za svojo in se v implementacijo tudi aktivno vključevali. Cilj tega dokumenta je prav ta, da bo živ, da se bodo ljudje v njem videli kot soustvarjalci in da bo Občina Selnica ob Dravi svoj trajnostni in družbeno odgovorni razvoj gradila z zadovoljnimi občani ob sodelovanju vseh generacij.

dr. Vlasta KRMELJ
ŽUPANJA