Prostorsko informacijski sistem Občine Selnica ob Dravi

 • OPPN ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Z ID. ŠT. KMG-MID 100288251

 • POBUDA IN OSNUTEK IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OPPN

  Poziv k oblikovanju izhodišč OPPN – gramoznica Selnica ob Dravi – Godec

  Občina Selnica ob Dravi je v maju 2019 prejela pobudo za začetek postopka priprave OPPN na območju dela rudarskega pridobivalnega prostora gramoznice Selnica ob Dravi, pobudnika in investitorja Magda Godec d.o.o., Mariborska cesta 9, 2352 Selnica ob Dravi. Namen OPPN je izvedba sanacije območja po zaključku pridobivanja gramoza in pridobivanje sanacijskega materiala.
  Območje obsega zahodni del EUP DR-47, ki se skladno z Občinskim prostorskim načrtom občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/17) ureja s samostojnim prostorskim aktom: Odlokom o ureditvenem načrtu območja gramoznice v Selnici ob Dravi (MUV, št. 10/88).
  Po dopolnitvi pobude, ki obsega osnutek izhodišč za pripravo OPPN, občina skladno s 118. in 119. členom ZUreP-2 pri oblikovanju izhodišč za pripravo prostorskih aktov zagotovi sodelovanje nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev urejanja prostora ter zainteresirane javnosti. V ta namen bo občina pred sprejemom odločitve o pripravi OPPN zagotovila javno objavo in javno predstavitev osnutka izhodišč, zbirala predloge in pripombe in se posvetovala z relevantnimi nosilci urejanja prostora. Javna predstavitev osnutka izhodišč bo v prostorih Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi, v sredo, 17. 7. 2019, ob 16. uri.
  Zainteresirano javnost pozivamo, da se udeleži javne predstavitve in nam najkasneje do 14. 8. 2019 posreduje morebitne pisne predloge in pripombe na predlog izhodišč oz. načrtovane prostorske ureditve na naslov Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi ali na elektronski naslov info@selnica.si.

  Pobuda z osnutkom izhodišč za pripravo OPPN-a

Skip to content