Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejanja prostora S-19 v Selnici ob Dravi.

Sklep o začetku OPPN