PREDSTAVITEV

18 občin širšega Mariborskega območja je konec leta 2019, z namenom skupnega opravljanja določenih strokovnih in razvojnih nalog ustanovilo Skupno občinsko upravo Maribor.

Skupna uprava je v letu 2020 za ustanoviteljice izvajala naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva in varstva okolja, v prihodnje pa bomo predvsem zaradi stimulativnega državnega financiranja našo dejavnost širili tudi na ostala, zakonsko opredeljena področja.

Namen vzpostavljanja skupnih občinskih uprav je povezovanje, naša obveza in poslanstvo pa sta ustvarjanje pogojev za boljše, varnejše in bolj zdravo življenjsko okolje.

VODJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

VODJA OBČINSKE UPRAVE: mag. Zorica ZAJC KVAS

NALOGE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA

VODJA: Nina MAJCENOVIČ MIKL, univ. dipl. prav.

NALOGE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA

Medobčinska inšpekcija izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi zakoni in občinskimi predpisi.  Inšpekcijski nadzor v skladu z določbami Zakona o inšpekcijskem nadzoru, pomeni nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem zakonov ter drugih predpisov, ki ga izvršujejo inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. V okviru vodenja inšpekcijskih postopkov in odločanja v le-teh, inšpektorji izdajajo upravne akte v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku ter vodijo prekrškovne postopke na podlagi Zakona o prekrških.

Medobčinska inšpekcija izvaja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb naslednjih zakonov in občinskih odlokov:

 • Zakon o cestah:
 • Zakon o pravilih cestnega prometa
 • Zakon o prevozih v cestnem prometu
 • Zakon o varstvu okolja
 • Gradbeni Zakon
 • Zakon o prijavi prebivališča
 • Zakon o spodbujanju razvoja turizma
 • Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
 • Odloke o občinskih cestah
 • Odloke o kategorizaciji občinskih cest
 • Odloke o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
 • Odloke o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
 • Odloke o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
 • Odloke o oglaševanju
 • Odloke o rabi javnih površin
 • Odloke o zelenih površinah
 • Odloke o pogrebni in pokopališki dejavnosti
 • Odloke o turistični in promocijski taksi
 • Odloke o avtotaksi prevozih
 • ter drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor


MEDOBČINSKO REDARSTVO

VODJA: Uroš KOSI, univ. dipl. ekon., dipl. inž. prom., inž. str.

NALOGE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA

Občinski redarji in redarke Medobčinskega redarstva v skladu s predpisi in na podlagi programov varnosti občin ustanoviteljic, skrbijo za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic in so pristojni:

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 • skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • vzdrževati javni red in mir,
 • voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
 • opravljati nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo.

SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA

VODJA: mag. Špela KRAMBERGER

NALOGE SKUPNE NOTRANJEREVIZIJSKE SLUŽBE

V skladu z Usmeritvam za državno notranje revidiranje je notranje revidiranje neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije.

Skupna služba je ustanovljena z namenom vzpostavitve in učinkovitega izvajanja funkcije notranjega revidiranja občin ustanoviteljic ter njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov.

Skupna služba opravlja v skladu s pooblastili področnih predpisov naloge notranjega revidiranja občin ustanoviteljic ter njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov.

SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA

VODJA: mag. Špela LESNIK

 NALOGE SKUPNE SLUŽBE UREJANJA PROSTORA

V Skupni službi urejanja prostora se bo izvajala naloga občinskega urbanista ter priprava in vodenje postopkov za pripravo občinskih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev.

Zraven nalog urejanja prostora iz občinske pristojnosti bo občinski urbanist opravljal tudi naloge:

 • strokovno svetovanje županji ali županu (v nadaljnjem besedilu: županu) v zadevah urejanja prostora,
 • izvajal naloge v postopkih lokacijske preveritve v skladu z normativnimi podlagami,
 • svetovanje v zvezi z pripravo občinskih prostorskih načrtov,
 • posamična tolmačenja veljavnih prostorskih aktov občine,
 • individualno obravnavo pobudnikov, pred sprejetjem pobude o postopku lokacijske preveritve,
 • svetovanje pri pripravi natečajev na področju arhitekture in urbanizma,
 • podajanje strokovnih mnenj o reševanju prostorskih problemov iz naslova izkušenj dobre prakse,
 • strokovne opredelitve do posamičnih problemov urejanja prostora.

SKUPNA SLUŽBA CIVILNE ZAŠČITE IN POŽARNEGA VARSTVA

VODJA: Primož HRASTNIK, dipl. varstvoslovec

NALOGE SKUPNE SLUŽBE CIVILNE ZAŠČITE IN POŽARNEGA VARSTVA

Naloge civilne zaščite in požarnega varstva so:

 • urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu z zakonodajo,
 • zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom,
 • načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
 • izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
 • organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite,
 • organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,
 • določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
 • določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,
 • usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo,
 • določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
 • mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonodajo,
 • druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z veljavnimi predpisi.
Skip to content