Z občinskim prostorskim načrtom občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/17) je določena namenska raba prostora celotne občine in prostorski izvedbeni pogoji za umeščanje posegov v prostor – razen za območja, kjer veljajo občinski podrobni prostorski načrti oz. državni prostorski načrt. S samostojnimi prostorskimi akti se urejajo naslednje enote urejanja prostora (EUP):

EUP Naziv prostorskega akta
DPA-1, DPA-2 Uredba o državnem prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor (Ur. l. RS, št. 12/11)
DR-6 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 3/11)
DR-45 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za črpališče na Selniški dobravi z regionalnim cevovodom v občini Selnica ob Dravi, Občini Ruše in Mestni občini Maribor (MUV št. 35/07)
S-5, S-19 Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Selnica ob Dravi (MUV, št. 12/02- prečiščeno besedilo, 5/06-obvezna razlaga, 19/06, 30/07, 23/08-obvezna razlaga, 11/10, 24/12) – del
S-8, S-9, S-10 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Selnici ob Dravi (MUV, št. 3/09, 5/10)
S-17, S-18 Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno cono Selnica ob Dravi (MUV, št. 13/92, 18/00, 5/02, 15/03, 16/13)
S-30/1 Odlok o zazidalnem načrtu območja Feroterm-Lenterm in Marmoterm v Selnici ob Dravi (MUV, št. 2/00, 7/00, 6/01, 5/02, 24/02)
DR-47, DR-48, DR-49 Odlok o ureditvenem načrtu območja gramoznice v Selnici ob Dravi (MUV, št. 10/88)

Grafično okno v pregledovalniku, ki je namenjeno prikazu območij posameznih prostorskih aktov, je povezano z aplikacijo PISO (prostorski informacijski sistem). S to aplikacijo je omogočen tudi informativni ogled posameznih grafičnih prikazov občinskih izvedbenih prostorskih aktov, odlokov in območje državnega prostorskega načrta.

AKTUALNO

Sprejet je OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100288251 v občini Selnica ob Dravi ID: 1229
Odlok OPPN
karta_1 izsek iz OPN
karta_2 pregledna
karta_3 območje – obstoječe parcele
karta_4 ureditvena in prometna
karta_5 komunalna
karta_6 načrt parcelacije


Sprejet je sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za gradnjo stavbe za skladiščenje in predelavo lesa in lesne biomase na parc. št. 142/3 ter bioplinarne, kompostarne in predelave lesa na parcelah št. 136/4 in 134/1, vse v k.o. Spodnja Selnica ID: 1320
Sklep LP
Elaborat LP-tekst
Priloga-1_izv_obm_PNRP
Priloga-2_izv_obm_GJI
Priloga-3_izv_obm_ZKP
Priloga-4_obm_LP_DOF

Skip to content