Obvestilo Snage d.o.o. – rumene vreče

Snaga odvaža zbrano odpadno embalažo samo v rumenih vrečah, ki so jih gospodinjstva prejela v ustrezni količini konec leta 2019 s strani Snage. Te vreče so namenjene zbiranju odpadne embalaže v letu 2020. Vključno do 14. 2. 2020 smo na Snagi sprejemali reklamacije, v kolikor katero gospodinjstvo morda ni prejelo vreč in jih tako še […]

Poročilo o pitni vodi za leto 2019

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d.d. tudi v letu 2019, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih […]

Sprememba koledarja odvoza odpadkov

S 1. 3. 2020 se po enoti pogostost odvoza mešanih komunalnih odpadkov v vseh občinah, v katerih Snaga izvaja gospodarsko javno službo zbiranja in odvoza odpadkov. Tako se bo odvoz mešanih komunalnih odpadkov iz črnih posod po novem vršil na 3 tedne in ne več na 4 tedne, kot doslej. Na podlagi poenotenja pogostosti odvoza […]

Poročilo in stališča do prejetih pripomb in predlogov na predlog modela vrednotenja nepremičnin

Geodetska uprava Republike Slovenije je na spletni strani: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ objavila Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališča organa vrednotenja do prejetih pripomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni za območje posamezne občine, ki so objavljena na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/postopki/sprejem-in-obdelava-pripomb/.   GURS SELNICA OB DRAVI